Sborník č. 52

odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a vyzvednuta uživatelem z elek- tronického zařízení pro ukládání dat [ustanovení § 2 písm. a) z. č. 480/2004 Sb. 66 ]. Elektronickými prostředky se pak rozumí zejména síť elektronických komunikací, elektronická komunikační zařízení, koncová zařízení, automatické volací a komunikační systémy, telekomunikační a elektronická pošta (textová, hlasová, zvuková nebo obrazová zpráva poslaná prostřednictvím veřejné sítě elektronických komunikací, která může být uložena v síti nebo v koncovém zařízení uživatele, dokud ji uživatel nevyzvedne – patří zde různé druhy komunikace jako je například e-mail, MMS, SMS, ICQ, Skype aj.). Přestože pojem služby informační využívá spojení ,,…prostřednictvím sítě elektronických komunikací…“, tzn. výslovně neodkazuje na použití veřejné sítě elek- tronických komunikací, lze za uplatnění teleologického výkladu dospět k závěru, že zákonodárce neměl v úmyslu podřadit pod službu informační společnosti komunikač- ní kanály postavené na interní bázi, tj. široké veřejnosti nepřístupné (například zaměst- nanecké komunikační sítě, Intranet). Tato skutečnost je navíc podtrhnuta Směrnicí (preambule, bod č. 18), která vylučuje z definice služby informační společnosti pou- žívání elektronické pošty nebo jiných rovnocenných individuálních komunikačních prostředků fyzickými osobami mimo rámec jejich obchodní nebo profesní činnosti včetně jejich používání pro uzavírání smluv mezi těmito osobami. Uvedená definice obsahuje řadu technických pojmů, přičemž některé z nich nejsou v z. č. 480/2004 Sb. blíže objasněny a jsou vykládány ve spojitosti se z. č. 127/2005 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2. Sítí elektronických komunikací přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní a které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v roz- sahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace. Elektronickým komu- nikačním zařízením se pak rozumí technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln. Jediným užívaným pojmem, který není v žádném právním předpise definován, je koncové telekomunikační zařízení. Z obecného hlediska však nečiní výkladový pro- blém podstatu tohoto pojmu vyložit, neboť jím označujeme technická zařízení, jejichž prostřednictvím jsou uživatelům vyjeveny v seznatelné podobě služby informační spo- lečnosti (např. PC/notebook, PDA, mobilní telefon, smartphone, pager apod.).

66 Důvodová zpráva v plném rozsahu odkazuje na čl. 1 odst. 2 směrnice č. 98/34/ES o postupu při posky- tování informací v oblasti norem a technických předpisů ve znění směrnice č. 98/48/ES, která za službu informační společnosti považuje jakokouliv službu informační společnosti, tj, každou službu poskyto- vanou zpravidla za úplatu, na dálku, elektronicky a na individuální žádost. Důvodová zpráva dostupná z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=579&ct1=0

39

Made with