Sborník č. 52

kontrola společnosti nebo lékařská konzultace vyžadující fyzické vyšetření pacienta, nejsou službami informační společnosti.“ 2.3 Poskytovatelé služeb informační společnosti (ISP) Podle z. č. 480/2004 Sb. se poskytovatelem služeb informační společnosti (ISP 70 ) rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze služeb in- formační společnosti [ustanovení § 2 písm. d) z. č. 480/2004 Sb.]. Stěžejním bodem definice poskytovatele je pojem služby informační společnosti, která byla vymezena v předchozí kapitole. Z hlediska poskytovatele je pouze významné, že se může jednat o fyzickou nebo právnickou osobu. Další kritéria nejsou ze zákona na poskytovate- le kladena, z čehož lze dovodit závěr, že stěžejním nebude určení povahy subjektu. Například jako nevýznamné se jeví kritérium podnikatelské činnosti poskytovatele. Uvažovali-li bychom v daném kontextu, pak by poskytovatelem mohly být pouze vy- brané právnické a fyzické osoby, tj. podnikatelé, jejímž účelem by bylo dosažení zisku. Vyloučeny by tak zcela teoreticky byly například nadace, občanská sdružení a další podobné subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání, tj. dosažení zisku. Vzhledem ke skutečnosti, že služby informační společnosti mohou být poskytovány i bezúplatně, tj. nejen za účelem dosažení zisku, a vzhledem k masovosti informačních technologií se mohou v praxi vyskytovat subjekty, které poskytují službu informační společnosti v rámci tzv. obecného zájmu (blaha). Poskytovateli služeb informační společnosti jsou tedy subjekty, které obstarávají ji- ným možnost komunikovat v rámci informační sítě, případně které sami jako službu vytváří, zpracovávají nebo šíří informace v elektronické formě. 71 Jedná se o skupinu, která není uzavřená, přičemž určení, zda je někdo poskytovatelem služby informační společnosti bude odvislé od posouzení služby s ohledem na její povahu a konkrét- ní okolností jejího poskytování. Nelze tedy učinit vyčerpávající výčet subjektů, které do skupiny poskytovatelů lze zařadit, avšak lze vycházet z následujících kritérií, 72 které se vážou k pojmu služba informační společnosti: a) služba musí být poskytována pro jiného ve spojení s hlediskem veřejného sítě, b) podstata služby je v elektronicky komunikované informaci a c) služba je poskytována individuálně, tj. musí se jednat o službu, kterou uživatel konzumuje vlastní aktivitu a je tedy poskytována za jeho přímého přičinění (nejedná se o služby, s nimiž uživatelé komunikují pasivně – například inter- netové rozhlasové a televizní vysílání). 70 ISP je výrazem pro zkratku anglického spojení Information Service Provider. Někteří autoři chybně uvá- dí, že se jedná o Internet Service Provider. Tento přístup však nelze kritizovat, neboť za stěžejní a nejběž- nější službu informační společnosti tito autoři považují Internet. 71 Polčák, R. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012, str. 143. 72 Tamtéž, str. 142; Polčák, R. Právo na internetu: spam a odpovědnost ISP. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007, str. 49.

41

Made with