Sborník č. 52

Podle tohoto článku se „vědomé získávání přístupu k dětské pornografii prostřednic- tvím informačních a komunikačních technologií trestá odnětím svobody s horní hra- nicí trestní sazby nejméně jeden rok.“ 123 Novelizované znění jde tak částečně nad rámec pouhé implementace, když namís- to „vědomého získávání přístupu“ k dětské pornografii prostřednictvím informačních a komunikačních technologií postihuje již samotné jednání „v úmyslu získat přístup k dětské pornografii“ použitím informačních nebo komunikačních technologií. Jde proto o tzv. předčasně dokonaný trestný čin, který může být z materiálního hlediska pokusem, avšak povýšeným s ohledem na svou společenskou škodlivost na dokonaný trestný čin, a to bez ohledu na to, zda pachatel přístup k dětské pornografii skutečně získá či nikoliv. Proto i případný omyl co do dětské pornografie a použití informač- ních nebo komunikačních technologií bude nutno posoudit podle obecných zásad při posuzování skutkového omylu. Objektem druhého odstavce § 192 TZ je ochrana dětí před pohlavním vykořisťová- ním 124 a snaha zamezit či omezit šíření dětské pornografie pomocí nových technologií a internetu. K definování toho, co lze považovat za dětskou pornografii, je třeba vychá- zet z odstavce 1 § 192 TZ, podle kterého je takovým dílem pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem. 125 K šíření dětské pornografie pomocí nových technologií a internetu může s ohledem na technologický pokrok docházet (a dochází) ve výrazně větší míře, k čemuž zároveň přistupují pro- blémy se znepřístupněním takového obsahu na internetu, a proto je na místě přísnější postih jednání prostřednictvím těchto technologií. Objektivní stránka skutkové podstaty trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1 TZ spočívá v použití informačních nebo ko- munikačních technologií v úmyslu získat přístup k dětské pornografii. Informačními a komunikačními technologiemi jsou veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi, tedy jak hardwarové prvky (počítače, servery atp.), tak i softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače 123 „Knowingly obtaining access, by means of information and communication technology, to child por- nography shall be punishable by a maximum term of imprisonment of at least 1 year.“ Viz článek 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, dostupné na http:// eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,cs&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,i- t,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=628922:cs. 124 Stranou je ponechána otázka, zda je objektem skutkové podstaty trestného činu výroby a jiného nakládá- ní „pouze“ ochrana dětí před sexuálním vykořisťováním, anebo zda je jím i i ochrana určitého morálního vnímání společnosti co do zobrazení jakéhokoliv dítěte v souvislosti s jeho sexuálním využitím, byť se může jednat i o zobrazení ve skutečnosti neexistujícího dítěte – např. komiksové postavy. 125 Blíže k vymezení pojmu pornografie viz např. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 12. 2004 sp. zn. 7 Tdo 1077/2004-I nebo Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 606/03.

57

Made with