Sborník č. 52

atp.). 126 K nejčastěji používaným informačním a komunikačním technologiím se pro- to řadí především počítače (osobní i stolní), mobilní telefony, internet (zobrazování webových stránek a komunikace na sociálních sítích, obojí prostřednictvím interneto- vého prohlížeče). Takto formulovanou objektivní stránku by však měly orgány činné v trestním řízení vykládat spíše restriktivně, s ohledem na šíři uplatňování informač- ních a komunikačních technologií v současném každodenním životě. K naplnění znaků této skutkové podstaty mohou nastat rozličné situace. Zřejmě bude naplněna beze všech pochybností např. tehdy, když pachatel navštíví webovou stránku s dětskou pornografií za účelem stažení jejího obsahu. Sporné však může být její uplatnění v případě, kdy si např. zájemce pokusí objednat prostřednictvím e-shopu papírový časopis s dětskou pornografií nebo zavolá prostřednictvím mobilního telefo- nu kamarádovi s žádostí o zapůjčení videokazety s dětskou pornografií atp. Objektem skutkové podstaty výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií dle § 192 odst. 2 TZ je mimo jiné snaha zamezit či omezit šíření dětské pornografie pomocí nových techno- logií a internetu, jak je uvedeno výše, ovšem v posledních dvou naznačených případech už lze pochybovat, zda bylo dosaženo takového stupně společenské škodlivosti, jaký se váže k možnostem využití informačních a komunikačních technologií. Pachatelempřečinu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií dle § 192 odst. 2 TZ může být kdokoli. Avšak s ohledem na zásadu, že nemůže být trestným ten, k jehož ochraně je ustanovení určeno, patrně nemůže být trestně odpovědný za spáchání toho- to přečinu mladistvý v případě, že on sám je aktérem zobrazeným v dětské pornografii, k níž se snaží získat přístup prostřednictvím informační nebo komunikační technologie. Z hlediska subjektivní stránky novelizované znění druhého odstavce § 192 TZ vy- žaduje zavinění ve formě úmyslného jednání doplněného pohnutkou získání přístupu k dětské pornografii. Pachatel proto musí k naplnění znaků této skutkové podstaty na straně jedné úmyslně použít informační nebo komunikační technologii, na straně druhé vědomě chtít získat svým jednáním přístup k dětské pornografii. Vzhledem k tomu, že je v druhém odstavci § 192 TZ modifikována subjektivní stránka (úmysl získat přístup k dětské pornografii) i objekt (mimo jiné snaha omezit šíření dětské pornografie prostřednictvím nových technologií a internetu) a jiným jed- náním lze naplnit i znaky objektivní stránky, jedná se o druhou základní skutkovou podstatu trestného činu výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií dle § 192 TZ. Protože za takové jednání lze uložit trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby jeden rok, jedná se o přečin, viz § 14 odst. 2 TZ. Kromě zavedení nové skutkové podstaty navrhovaná novela zároveň snižuje výši horní hranice trestu odnětí svobody u § 192 odst. 1 TZ ze dvou let na jeden rok. Činí tak z důvodu vzájemné proporcionality trestních sazeb u skutkových podstat trestných činů výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií dle § 192 odst. 2 TZ,

126 Viz např. Informační a komunikační technologie, Wikipedia, dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki/ Informační_a_komunikační_technologie (20. 3. 2013).

58

Made with