Sborník č. 52

ovšem nemá oporu v samotném textu skutkové podstaty. Nejasnost doplňuje jednotné číslo „s dítětem“, což by znamenalo nezbytnost více takových kontaktů s konkrétním dítětem, zatímco však „navazování kontaktů“ by více odpovídalo navazování kontaktů „s dětmi“. Mimo to samotná skutková podstata se vztahuje k dítěti mladšímu patnácti let, nikoli dítěti (tedy osobě mladší osmnácti let). Vhodnějším názvem této skutkové podstaty by proto bylo např. „Navazování nedovoleného kontaktu s dítětem“. Použití nedokonavého vidu pro „navazování“ nedovolených kontaktů s dítětem naznačuje, že k faktickému navázání kontaktu s dítětem dojít nemusí. Navrhovaná skutková podstata trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem bude dopadat mimo jiné opět na tzv. kybergrooming, ovšem tentokrát v jeho závažnější formě, kdy pachatel usiluje o osobní setkání. Samotné konkrétní dítě je v tako- vém případě již výrazněji ohroženo, neboť na rozdíl např. od výroby dětské pornografie, při které se pachatel nemusí s dítětem vůbec setkat, v důsledku navazování nedovolených kontaktů s dítětem se může dítě s pachatelem skutečně sejít a být fyzicky sexuálně vyu- žito. Z toho důvodu by zřejmě bylo na místě přistoupit případně k přísnějšímu postihu takového jednání např. oproti přechovávání dětské pornografie podle § 192 odst. 1 TZ, při kterém pachatel do kontaktu s konkrétním dítětem mnohdy vůbec nepřichází. Je však otázkou, nakolik bude možné použít v případě kybergroomingu skutko- vou podstatu trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Typickou součástí kybergroomingu je manipulace dítěte, a to i dlouhodobého charakteru. Dítě se za tu dobu snadno stane na kybergroomerovi emočně závislé, a tak jím může pře- svědčeno, aby ono samo navrhlo setkání. Skutková podstata trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem by proto měla být vykládána tak, aby návrh setkání nemusel vzejít výslovně od pachatele, ale aby bylo dostačujícím jednáním z hlediska trestní odpovědnosti již jednání pachatele prostřednictvím informačních nebo komu- nikačních technologií směřující k setkání s dítětem v úmyslu spáchat sexuálně motivo- vaný trestný čin, ovšem v podobě komunikace s dítětem. Specifická situace by mohla nastat v případě, kdy kybergroomer navrhne setkání s dítětem, avšak z jiného důvodu než s úmyslem spáchat sexuálně motivovaný trestný čin, přičemž později se rozhodne sexuálně motivovaný trestný čin předpokládaný usta- novením § 193b TZ spáchat v souvislosti s navrženým setkáním. V takovém přípa- dě zřejmě nebude možné jeho jednání postihnout prostřednictvím skutkové podstaty trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle § 193b TZ.. Shrnuto, skutková podstata trestného činu navazování nedovolených kontaktů s dí- tětem bude dopadat mimo jiné alespoň na některé formy kybergroomingu a jemu podobné jednání činěné prostřednictvím informačních nebo komunikačních techno- logií, a nabízí tak snad účinný nástroj prevence takového jednání. Pro lepší uplatnění této skutkové podstaty by však bylo vhodné její znění do jisté míry modifikovat, počínaje samotným názvem, který by mohl být nahrazen např. jako „Navazování nedovoleného kontaktu s dítětem“. Některá jednání by byla jednoznač-

63

Made with