Sborník č. 52

užívat nebytové prostory a pozemky. Toto konstatoval nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/09 ze dne 8. června 2010, publikovaný pod č. 121/2010 ve Sbírce nálezů a usnesení, vycházející z judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Ústavní soud v tomto nálezu konstatoval nevyhovující zákonné podmínky pro vydání příkazu k pro- hlídce jiných prostor a pozemků podle § 83a TrŘ, které byly ve vztahu k podmínkám pro vydání příkazu k provedení domovní prohlídky podle § 83 TrŘ mírnější, a zákon tak podle názoru Ústavního soudu obsahoval neodůvodněné rozdíly při prohlídkách uvedených prostor. Klíčem k tomuto přístupu pak byl právě poměrně široký výklad ustanovení „obydlí“, proti němuž se objevily i výhrady. 135 Ochrana listovního tajemství a tajemství dopravovaných zpráv je obsažena v čl. 13 Listiny, podle něhož nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písem- ností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. Obě uvedená práva jsou chráněna nejen Listinou, ale zároveň i příslušnými ustano- vením Úmluvy a Paktu. Zároveň mají společného to, že již Listina sama předpokládá, že za jistých okolností, stanovených zákonem, může být toto právo porušeno. Tímto zákonem je především trestní řád, který ve své hlavě čtvrté stanovuje přesný proces- ní postup při zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot. Příslušná ustanovení upravují velice podrobně podmínky vazby či zadržení obviněného, vydání a odnětí věci, zajištění peněžitých prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, ne- movitosti či jiné majetkové hodnoty, domovní prohlídky či prohlídky jiných prostor a pozemků, osobní prohlídky, vstupu do obydlí či jiných prostor a pozemků, zadr- žení a otevření zásilek, jejich záměny a sledování, odposlechu a záznamu telekomu- nikačního provozu, a od 1. srpna 2013 i podmínky předběžných opatření v podobě zákazu styku s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zejména svědky, zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho bezpro- středního okolí a zdržovat se v takovém obydlí, zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných společenských akcí, zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě, zákaz vycestování do zahraničí, zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti, zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoho- lické nápoje nebo jiné návykové látky, zákaz hazardních her, hraní na hracích přístro- jích a sázek nebo zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti, jejíž povaha umožňuje opakování nebo pokračování v trestné činnosti, vložených do trestního řádu zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů. Důvodem uve- deného detailního vymezení podmínek výše zmíněných institutů je skutečnost, že jde o výjimky z ústavně zaručených základních práv a svobod a zákonodárce chtěl zachovat 135 Srov. však i odlišná stanoviska Vladimíra Kůrky a Jana Musila či Michaely Židlické. Srov. dále i Kocina, J. Prohlídka jiných prostor a pozemků ve světle nálezu pléna ÚS. Bulletin advokacie, č. 12, ročník 2010, s. 32-34, a Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 330 a násl.

70

Made with