Sborník č. 52

vou úroveň za poskytnutou správu kolektivně licencovaného práva. 152 Pozoruhodné je, že Komise nároky na reformování licenční praxe klade pouze na osoby kolektivních správců a ne již i na mezinárodně působící nakladatelské domy typu „majors“ –Warner Chappell, Sony/ATV, Universal anebo EMI, kteří vystoupením z kolektivního zastupování me- chanických práv k vlastním katalogům děl z angloamerické provenience jejich online užití nadále centrálně licencují, ale už bez nutnosti podrobit svůj přístup k uživatelům povinnostem, diktovaných předmětným rozhodnutím Komise. 153 Ani současné působení více kolektivních správců na daném území není zárukou pro jejich vzájemnou hospodářskou soutěž, jak lze demonstrovat na příkladu kolektivní správy v USA. Působí zde vedle sebe několik ochranných autorských společností bez zákonem formalizovaného rámce jejich činnosti. Pro výkon provozovacích práv jsou to ASCAP, BMI a SESAC, mechanická práva jejich exkluzivních nositelů v osobách na- kladatelů agenturně zastupuje pro americké území společnost Harry Fox Agency, která ale není klasickým kolektivním správcem. Společnost SESAC v malé míře spravuje kolektivně i mechanická práva. Smluvní podmínka nedělitelnosti mandátu kolektivní- ho zastupování, vykonávaného pro nositele práv jediným kolektivním správcem brání prolínání komplementárních repertoárů, které si navzájem nekonkurují, pročež je je- jich uživatel prakticky nucen svůj zájem o případné celé repertoárové portfolio uspo- kojit separátním uzavřením licenčních smluv se všemi osobami kolektivních správců. Činnost amerických kolektivních správců podléhá, s výjimkou zmiňované Harry Fox Agency, věcné působnosti kartelového práva a antitrustového zákonodárství, ukotve- ných zejména v tzv. Sherman Act, jehož aplikace vede k četným precedenčním soudním rozhodnutím ve formě tzv. consent decrees. Tento kazuistický přístup k veřejnoprávní regulaci kolektivní správy práv k nehmotným statkům v USA vhodně prakticky do- plňuje legislativní nastavení správy majetkoprávních institutů zohledněním specifické povahy jednotlivých licenčních vztahů a individuálních potřeb uživatelů způsobem, aby se tyto nestaly jednostranným instrumentem zneužívajícím dominantní postavení 152 Pro posouzení zneužití dominantního postavení kolektivního správce na relevantním trhu lze případně podle evropské judikatury s faktorem administrativního zatížení autorské odměny počítat u kolektivní správy provozovacích autorských práv na užití děl způsoby vyžadujícími neustálý monitoring prováděný správcem. K takovému zneužití by podle SDEU mohlo dojít za předpokladu existence i jiné metody kvantifikování předmětného užití děl, která by vedla k dosažení stejného legitimního cíle ochrany ma- jetkových zájmů kolektivně zastupovaných nositelů práv bez výrazného navýšení nákladů na správu práv. Tato možnost ovšem není v on-line uživatelském prostředí aktuální ani potřebná a byla judikována SDEU pro off-line užití. Viz rozsudek SDEU ve věci C-52/07, Kanal 5 Ltd and TV 4 AB v. STIM, bod 40. 153 Uvedeni angloameričtí „majors“ s nejvyšším podílem zisku z celosvětových příjmů na hudebním trhu jsou na rozdíl od evropských nakladatelů ve vztahu k mechanickým autorským právům jejich výhrad- ními vykonavateli a pro nakládání s nimi nepotřebují dodatečný souhlas autorů, kteří převodem těchto práv na tyto nakladatele ztratili jakoukoli dispoziční pravomoc nad uvedenými právy k svým titulům. Osoby amerických a britských nakladatelů si tuto exkluzivitu ve vztahu k angloamerickému repertoáru zachovávají i na evropském kontinentu prostřednictvím sub-nakladatelských smluv, které jim zaručují neomezenou kontrolu nad výkonem mechanických práv bez ohledu na smluvní pravidla recipročního zastupování kolektivních správců.

82

Made with