Sborník č. 52

korporacím, v zájmu nevypadnout ze hry o panevropskou licenci úplně, bez možnosti licencovat celosvětový repertoár pro své území, jak tomu bylo doposud. I když není zatím jasné jakým způsobem, s jakými dopady na zúčastněné strany a zda vůbec bude tento systém centrálního licencování online služeb fungovat v praxi, je naopak zřejmé, že přinese značná rizika, především pro repertoárovou nabídku kolektivně zastupo- vaných autorů či umělců, oslovujících specifické publikum v jednotlivých členských zemích EU, včetně toho českého. Podle navrhovaného znění směrnice je pravděpodobné, že zavedením nového licenč- ního modelu kolektivní správy pro digitální a online uživatelské služby, bude i český kolektivní správce nucen poskytnout práva ke svému, z drtivé většiny českému reper- toáru zahraniční osobě držitele pasu. Směrnice však už dále neřeší, za jakých licenčních podmínek má tento držitel pasu s takto svěřeným repertoárem nakládat. Není proto z textu směrnice zřejmé, jestli bude držitel pasu povinen do předmětného rozsahu li- cence udělené osobám ISP tento repertoár zahrnout, jestli jej bude povinen poskytovat za stejných podmínek jako ostatní repertoáry, včetně nastavení výše tarifů pro jednot- livá pasem pokrytá území. Existuje proto nepřehlédnutelné riziko, že se některé lokální repertoáry dostanou do nevýhodného postavení oproti repertoárům komerčně atrak- tivnějším, protože směrnice neartikuluje ani pravidla, která by zaručovala zachování tradičního bodového systému, hodnotícího jednotlivé kompozice s ohledem na žánr a umělecký obsah, či rozúčtovacích mechanismů, aprobovaných valnou hromadou lo- kálně zastupovaných nositelů práv. Nelze ani předpokládat, že zahraniční subjekt po- skytující centrální licence bude mít na podporování či prosazování lokálních repertoá- rů stejný strategický zájem, jaký by měl místní kolektivní správce. Domácím autorům tak reálně hrozí, že jejich díla nebudou zahrnuta do licenčních smluv pro poskytování evropských hudebních online služeb, nebo že budou reflektována v marginální míře a za nevýhodných licenčních podmínek. S ohledem na výše uvedené, unijní legislativa prezentovaná Komisí oslabí solidari- tu kolektivně zastupovaných autorů, zabrání rovnému přístupu evropských uživatelů k fragmentovanému repertoáru chráněných hudebních děl a v konečném důsledku povede k unifikování obsahu umělecké a autorské nabídky, která ztratí svojí origina- litu a národní specifikum. Tyto skutečnosti zamezí dosažení vhodných podmínek pro podporu evropské kulturní rozmanitosti, kterou zrovna Komise deklarovala jako svůj hlavní programový cíl a politickou prioritu.

97

Made with