Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

 zdravotní pojištění zaměstnanců úřadů a příspěvkových organizací zří- zených obcí 0 automatické vyhledávání zaměstnanců a jejich zdravotních pojišťoven z centrálního registru  online přístup do registrů Ministerstva práce a sociálních věcí 0 online podání žádosti o přidělení osob na veřejně prospěšné práce či obecně prospěšné práce pro práci v obci

Celkové výsledky této části jsou následující: 83% spisová služba, archivářství, pošta online 79% modernizace technického zajištění pro digitalizaci 76% digitální doklady 70% online dotace

66% digitální kompetence zaměstnanců úřadu 64% předkládání informací finanční správě 63% automatizace daně z přidané hodnoty 61% pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanců úřadů a příspěvkových organizací zříze- ných obcí 60% automatizace daně z příjmů právnických osob 60% zdravotní pojištění zaměstnanců úřadů a příspěvkových organizací zřízených obcí 58% online přístup do registrů Ministerstva práce a sociálních věcí 56% odvolání obce proti rozhodnutí úřadu či soudu online 53% digitalizace účetních závěrek 50% předkládání informací statistickému úřadu 46% online založení příspěvkových organizací či podnikání obce Respondenti za naprosto klíčovou považují digitalizaci spisové služby, archi - vářství a online poštu , pročež rovněž identifikují nezbytnou modernizaci technic - kého zajištění pro digitalizaci . Pro obce je rovněž důležité mít online systém vy- řizování dotací, školení v oblasti digitálních kompetencí pro zaměstnance úřadů a digitalizace dokladů včetně předkládání informací finanční správě.

14

Made with FlippingBook Publishing Software