Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

14% jiný úřad 6%

živnostenský úřad V rámci komunikace s úřady však respondenti kritizují, že se 59% z nich nejmé- ně jedenkrát při komunikaci stalo, že po nich tentýž úřad chtěl stejný doklad vícekrát. V rámci problémů při komunikaci s úřady respondenti často zmiňují dlouhou reakční dobu úřadů a neochotu úředníků : 55% dlouhá reakční doba úřadů 41% neochota úředníků 33% nevhodná doba úředních hodin 32% nedostatek informací online 30% absence elektronické cesty komunikace 7% jiné problémy Pokud se na tyto problémy zaměříme v kontextu jednotlivých úřadů, výsledky jsou následující: FÚ ÚP ČSSZ OÚ ŽÚ dlouhá reakční doba úřadů 57% 58% 62% 63% 65% neochota úředníků 46% 40% 43% 47% 44% nevhodná doba úředních hodin 38% 23% 27% 34% 41% nedostatek informací online 33% 36% 38% 33% 44% absence elektronické cesty komunikace 38% 32% 31% 30% 50% Na tomto místě je však třeba upozornit, že data týkající se Živnostenského úřadu je třeba brát za orientační vzhledem k nízkému počtu živnostníků v souboru respondentů. Další část ankety se zaměřila na využívání prostředků a nástrojů digitaliza- ce internetovou veřejností, a to konkrétně datové schránky, elektronické občan- ské průkazy a v neposlední řadě Portál veřejné správy a Portál občana. O  datových schránkách má povědomí naprostá většina respondentů (83 %), nicméně aktivně ji využívá pouze 8% respondentů . Pravidelné uživatele datových schránek lze zaznamenat zejména ve věkové kategorii 45-59 let (12% responden- tů), naopak je poměrně překvapivé, že osoby z věkového spektra 18-29 let velmi často uvádějí, že vůbec nemají o datové schránce povědomí (33% respondentů). Osoby, které datovou schránku využívají (výše zmíněných 8% respondentů) se o její úrovni vyjádřili následujícím způsobem: Spokojenost Nespokojenost způsob přihlašování 88% 12% přehlednost, intuitivnost v zacházení 87% 13% počet poskytovaných služeb 78% 22%

18

Made with FlippingBook Publishing Software