Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

4 VÝZKUM MEZI ZÁSTUPCI ČESKÝCH FIREM V této kapitole se zaměříme na problematiku digitalizace z pohledu firem registrovaných na území České republiky. Cílem výzkumu bylo určit, které služby státu by měly být z pohledu zkušeností a názorů zástupců firem digita- lizovány prioritně. V rámci sběru dat byla zvolena kombinace telefonického dotazování a online ankety. Telefonické dotazování bylo určeno pro vzorek 250 firem vybraných dle oborů činnosti a velikosti firmy; online anketa byla určena pro respondenty z řad žebříčku TOP100 českých firem, přičemž ji zodpovědělo 28 firem. Samotné šet- ření bylo realizováno v období listopad – prosinec 2019. Rozložení respondentů bylo následující: Počet firem Podíl Zemědělství 10 4% Výroba 83 30% Obchod 61 22% Služby 99 36% Znalostní služby 25 9% V rámci dále předkládaných výsledků si dovolíme pracovat již jen se třemi skupi- nami: (1) výroba a zemědělství, (2) obchod, a (3) služby (včetně znalostních služeb). Co do velikosti firem bylo zastoupeno 178 malých firem (64% respondentů), 63 středních firem (23% respondentů) a 37 velkých firem (13% respondentů). Pokud bychom se podívali na osoby, které dotazník vyplňovaly, dominují ředite- lé dotyčných firem: Pozice Počet respondentů ředitel 44% vedoucí ICT oddělení 31% finanční ředitel 25% V první části ankety jsme se zaměřili na současnou úroveň digitalizace u jed- notlivých firem. Podle názorů respondentů je úroveň digitalizace v jejich firmách na alespoň poměrně pokročilé úrovni (71% respondentů) – je však třeba zmínit, že vzhledem k sebeevaluaci se jedná o subjektivní hodnocení. Nejvyšší úroveň digi- talizace byla zaznamenána u  středních firem (84% respondentů), naopak – a zde je nutno zdůraznit výše uvedené subjektivní sebehodnocení – nejnižší úroveň di- gitalizace byla zaznamenána na vzorku velkých firem (57% respondentů). Rovněž lze říci v oborovém kontextu, že vyšší úroveň digitalizace je ve vzorku firem z ob- lasti obchodu (77% respondentů), resp. služeb (74% respondentů).

26

Made with FlippingBook Publishing Software