Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

V rámci služeb e-Governmentu týkajících se obecně podnikání byly identifiko- vány následující oblasti:  rozšiřování portálu online veřejně přístupných dat (open data) zjišťova- ných státem k využití pro komerční i nekomerční účely 0 např. přehledy veřejných tendrů; analýzy a statistiky využitelné pro manažerská rozhodnutí  založení firmy online 0 registrace firmy či podnikání: název, sídlo, zápis do veřejného rejstří- ku; registrace k daním  nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků 0 např. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík společenství vlast- níků jednotek, obchodní rejstřík  nahlížení a výpisy z informačních systémů veřejné správy 0 např. katastr nemovitostí; registr vozidel; živnostenský rejstřík; vý- pis z rejstříku trestů; výpis z bodového hodnocení řidiče; výpis z re- gistru nespolehlivých plátců; výpis z insolvenčního rejstříku apod.  změna sídla firmy 0 registrace nové adresy včetně online ohlášení nové adresy dalším institucím (finanční úřad, pošta, odvoz odpadu), automatizované od- hlášení se od původních úřadů a dodavatelů  dopravní prostředky 0 registrace/zrušení/přepis vozidla, online evidence technických průka- zů vozidla; vyhledávání podrobností o vozidle v registru vozidel; hlá- šení pokut a přestupkové řízení (včetně napadení pokuty a kontroly podrobností); řidičský průkaz a jeho prodloužení online; profesní prů- kaz a jeho prodloužení online; zaplacení silniční daně online; pojištění vozidla; informace o technické kontrole; nahlášení ukradeného vozidla  stavební řízení online 0 proces od podání žádostí k jednotlivým dotčeným orgánům až po samotné získání stavebního povolení  elektronický oběh dokumentů 0 digitalizace (zápisy z porad a jednání, smlouvy, faktury a na tyto na- vázat objednávky apod.), archivářství, pošta online  legislativa online 0 k dispozici zdarma plné znění platných zákonů, vyhlášek, ČSN a jiné relevantní legislativy (ne placené verze viz např. systém ASPI nebo www.sbirka.cz)  přestupky a správní řízení online 0 oznámení řízení, průběh řízení, sdílení důkazů, seznámení s výsled- kem, rozporování výsledků řízení, platby za řízení  odvolání firmy proti rozhodnutí úřadu či soudu online  digitální elektronická identita

30

Made with FlippingBook Publishing Software