Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Položky dotazníku 1) Současná rychlost a kvalita digitalizace státní správy a služeb (např. zjiště- ní informací: o evidenci odpadů, z katastru nemovitostí; o přepisu vozidla; z open dat) v České republice je podle Vašeho názoru

a) Velice efektivní b) Spíše efektivní

c) Spíše neefektivní d) Velice neefektivní 2) O digitalizaci Vašeho úřadu (tj. poskytování státem nabízených služeb online)

a) Máte velký zájem b) Máte spíše zájem

c) Spíše nemáte zájem d) Nemáte žádný zájem 3) Ovlivňuje digitalizace pozitivním způsobem činnost Vašeho úřadu?

a) Určitě ano b) Spíše ano

c) Spíše ne d) Určitě ne 4) Máte v současné době zpracovaný plán pro e-Government Vašeho úřadu? a) Ano, máme zpracovaný plán pro e-Government b) Ne, nemáme zpracovaný plán pro e-Government; máme zatím jen schválenou strategii c) Ne, zatím jsme o e-Governmentu neuvažovali 5) Co Vaše digitalizační úsilí brzdí? (můžete zaškrtnout více odpovědí) a) Nedostatek finančních prostředků b) Nezájem našich občanů c) Nedostatečná možnost připojení k internetu (na straně občanů) d) Digitalizaci vnímáme jako zbytečnou e) Víme, jak či co digitalizovat, ale máme technické překážky f) Nevíme, jak či co digitalizovat – chybí pomoc a podpora ze strany státu g) Jiné (napište) …………………… 6) Je na Vašem úřadě osoba, která se věnuje ICT řešení v rámci obce či města? a) Ano, na úřadě máme interní/ho zaměstnance, kteří/který se ICT ře- šení věnují b) Ano, na úřadě zaměstnáváme externí/ho zaměstnance, kteří/který se ICT řešení věnují (na základě dohody o provedení práce či dohodě o pracovní činnosti)

42

Made with FlippingBook Publishing Software