Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

10) Používáte u Vás na úřadu digitální (elektronickou) spisovou službu dle záko- na o archivnictví a spisové službě (tj. sledování životního cyklu dokumentů: řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, pode- pisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností)? a) Ano, máme elektronickou spisovou službu, která je napojena na vyš- ší územní samosprávný celek b) Ano, máme elektronickou spisovou službu, která však není napojena na vyšší samosprávný celek c) Ne, nemáme spisovou službu – pro výkon veřejné správy používáme jiné technické a věcné prostředky, ve kterých sledujeme životní cyk- lus dokumentu. Prosíme, uveďte jaké ……….…………… 11) V případě, že jste na předchozí otázku odpověděli (b) či (c), měli byste zájem o centralizovanou digitální spisovou službu Vašeho úřadu? c) Spíše ne d) Určitě ne 12) Máte v městě/obci dostatečnou infrastrukturu pro rychlý internet (tj. s pře- nosovou rychlostí 30 Mb/s nebo více)? a) Ano b) Ne c) Nevím 13) Je na území Vašeho města/obce jeden nebo více poskytovatelů připojení k rychlému internetu (služby drátové, bezdrátové, mobilní – např. ADSL, wifi, optický kabel) a) Jeden b) Dva c) Více poskytovatelů 14) Sbíráte elektronicky nějaká data z území obce (např. o energetických náro- cích budov ve správě města/obce nebo jím zřízených organizacích, z dopra- vy, o kvalitě ovzduší)? a) Ano (uveďte jaká ……….…… b) Ne 15) Zveřejňujete nějaká data na webu města/obce (např. v rámci geografického informačního systému)? a) Ano (uveďte jaká ……….…… b) Ne a) Určitě ano b) Spíše ano

44

Made with FlippingBook Publishing Software