Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

B Správa obce online – zjednodušení řízení města/obce Modernizace technického zajištění pro digitalizaci (modernizace hard- ware, software) 1 Digitální doklady – např. faktura, účtenka; příjmové/výdajové doklady za- chyceny formou zápisu digitalizované stopy v systému (nikoliv doklady v pa- pírové formě, nikoliv doklady ve formátu PDF) 1 Spisová služba – digitalizace samosprávy, archivářství, pošta online 1 Předkládání informací statistickému úřadu (pravidelná statistická hlášení) 1 Automatizace daně z přidané hodnoty – generování daňových tvrzení a kontrolních hlášení z účetního softwaru bez nutnosti dalších úprav, podání tvrzení, potvrzení o zaplacení, žádost o vrácení nadměrného odpočtu, odvo- lání proti rozhodnutí 1 Automatizace daně z příjmů právnických osob – generování daňového tvr- zení z digitální účetní závěrky, podání tvrzení, platba, automatizace záloho- vých povinností, přeplatky, odvolání proti rozhodnutí 1 Online dotace – podání žádosti, tracking rozhodnutí, výsledek, rozporování výsledků 1 Digitální kompetence zaměstnanců úřadu (magistrátu) – online školení ICT dovedností hrazená státem 1 Online založení příspěvkových organizací či podnikání města/obce (regis- traci firmy či podnikání: název, sídlo, zápis do veřejného rejstříku/živnosten- ského rejstříku; registrace: u České správy sociálního zabezpečení, u zdravotní pojišťovny, k důchodovému pojištění, k dani zemzdy (u zaměstnanců), k pojiš- tění odpovědnosti za škodu, k OSVČ; k DPH 1 Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanců úřadů a příspěvkových or- ganizací zřízených městem/obcí (online hlášení pracovních neschopností, automatizovaný výpočet dávek, hlášení pracovních úrazů – sdílení důkazů) 1 Zdravotní pojištění zaměstnanců úřadů a příspěvkových organizací zříze- ných městem/obcí (automatické vyhledávání zaměstnanců a jejich zdravot- ních pojišťoven z centrálního registru) 1 Online přístup do registrů Ministerstva práce a sociálních věcí (online po- dání žádosti o přidělení osob na veřejně prospěšné práce či obecně prospěš- né práce pro práci v obci/městě) 1 Předkládání informací finanční správě (zveřejňování listin, zpráv) 1 1 Digitalizace účetních závěrek – např. xBRL reporting Odvolání města/obce proti rozhodnutí úřadu či soudu online 1

2 3

4

2 3

4

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

4 4 4 4 4

2 3

4

2 3 2 3

4 4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

2 3

4

C Domníváte se, že jsme na některé důležité služby, které by měl stát pro občany digita- lizovat, zapomněli. Prosíme, uveďte jaké:

1 2 3

48

Made with FlippingBook Publishing Software