Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

1 ÚVOD Dostává se Vám do rukou rozborová studie zabývající se úrovní digitalizace a zájmem o digitální služby z pohledu občanů, firem a úřadů. Tento dokument je založen na výzkumu realizovaném v měsících říjnu – pro- sinci 2019, tedy před propuknutím aktuální koronavirové pandemie, díky níž mů- žeme akutnost digitalizace služeb pociťovat o to více. V rámci výzkumu bylo osloveno 350 firem, 1 613 občanů a 232 úřadů obcí s rozšířenou působností v České republice. Vzhledem k rozsahu vzorku se domní- váme, že jsou předložené výsledky validní pro celou populaci. Byly kombinovány metody osobního, telefonického a online sběru dat. Právě za pomoc při sběru dat by tímto řešitelský tým rád poděkoval agentuře STEM. Struktura této studie je organizována následujícím způsobem: nejprve se za- měříme na výsledky ankety mezi respondenty z řad úřadů s rozšířenou pravo- mocí, dále pak respondenty z řad občanů (obecná versus internetová populace) a v neposlední řadě pak respondenty malých, středních a velkých firem registro- vaných na území České republiky. Na závěr této studie bude poskytnuto shrnutí klíčových bodů s náměty pro stakeholdery. Poděkování Tato studie byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

V Mladé Boleslavi 31. 3. 2020

řešitelský tým

5

Made with FlippingBook Publishing Software