Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Automatizace daně z přidané hodnoty – generování daňových tvrzení a kontrolních hlášení z účetního softwaru bez nutnos- ti dalších úprav, podání tvrzení, potvrzení o zaplacení, žádost o vrácení nadměrného odpočtu, odvolání proti rozhodnutí 1 Automatizace daně z nemovitých věcí – generování daňových tvrzení z informačních zdrojů (např. katastr nemovitostí), podá- ní tvrzení, potvrzení o zaplacení, odvolání proti rozhodnutí 1 Předkládání informací statistickému úřadu – automatizace z digitální účetní závěrky (např. pravidelná statistická hlášení typu P3, P5 a P6) 1 Předkládání informací finanční správě – zveřejňování listin a zpráv 1 Dotační programy online – podání žádosti, tracking rozhodnu- tí, výsledek, rozporování výsledků 1 Potvrzení manažerské/specifické kvalifikace příslušným úřa- dem (ověření diplomu / odborné způsobilosti apod.) 1 Pojistné na sociální zabezpečení (online hlášení pracovních neschopností, automatizovaný výpočet dávek, hlášení pracov- ních úrazů – sdílení důkazů) 1 Zdravotní pojištění (automatické vyhledávání zaměstnanců a je- jich zdravotních pojišťoven z centrálního registru) 1 Exekuce a splátkové kalendáře pro osobní bankrot zaměst- nanců – centralizované online řešení exekucí a jiných obdob- ných srážek ze mzdy) 1 Digitální kompetence zaměstnanců – bezplatná online školení ICT dovedností ze strany státu 1 Automatizované propojení s Úřadem práce – nabídky a po- ptávky 1 Zaměstnávání cizích státních příslušníků (EU, resp. třetí země) – pracovní povolení online 1

5

2 3

4

6

2 3

4

7

2 3

4

8

2 3

4

9

2 3

4

D Online HR agenda

1

2 3

4

2

2 3

4

3

2 3

4

4

2 3

4

5

2 3

4

6

2 3

4

7

2 3

4

E Domníváte se, že jsme na některé důležité služby, které by měl stát pro firmy digitali- zovat, zapomněli? Prosíme, uveďte jaké:

1 2 3

66

Made with FlippingBook Publishing Software