Zemědělské právo / Damohorský a kol.

Předmluva Právní vztahy upravené předpisy zemědělského práva se dotýkají značného množ- ství lidských činností. V konečném důsledku se týkají každého z nás jako spotřebitelů zemědělských výrobků. Naše monografie si klade za cíl novým způsobem seznámit čtenáře se strukturou a obsahem zemědělského práva. Systematika zemědělského práva je výrazně ovlivněna tím, že tento obor velmi úzce navazuje a prolíná se s právem životního prostředí, předpisy ochrany veřejného zdraví, případně s dalšími oblastmi práva veřejného i soukromého. Mezi úzce navazující oblasti práva lze řadit také například právo občanské, po- zemkové, správní či finanční. Jedná se však o oblasti, které jsou jako obecný základ víceméně ponechány mimo předmět této publikace. Nicméně i tak tvoří například úprava vlastnictví nebo úprava nájmu, resp. pachtovních smluv prakticky velmi vý- znamný prvek při zajištění zemědělské činnosti. Cílem publikace však není jen podrobně popsat všechny oblasti zahrnuté do ze- mědělského práva. Jedná se spíše o jejich charakteristiku a vyzdvihnutí podstatných prvků té které oblasti zemědělského práva. Důležitá je také návaznost na právo evropské jako nedílnou součást právního rám- ce zemědělského práva. Je to právě Evropská unie a společná zemědělská politika za- hrnující systém financování zemědělství a hlavní směry budoucího vývoje (s důrazem na „greening“ zemědělství), které tvoří základ zemědělského práva pro členské státy. Nařízení (EU) č. 1308/2013, které je základem pro společnou organizaci trhů se zemědělskými produkty, obsahuje právní nástroje (stanovení podmínek výroby a ob- chodu, dotace atd.) směřující k zajištění toho, že u vybraných zemědělských komodit (například obilniny, olejniny, hovězí a vepřové maso, drůbeží maso, mléko a mléčné výrobky) budou minimalizovány výkyvy v jejich nabídce, resp. v cenách placených zemědělcům a současně budou stabilizovány ceny pro konečného spotřebitele. Pokud jde o strukturu publikace, pak je úvodní kapitola věnována stručnému uve- dení do problematiky zemědělství a zemědělského práva. Jedná se o stručný historic- ký exkurz, v němž je naznačeno, z čeho plynou určité komplikace zemědělské výroby. Kapitola druhá se věnuje charakteristice zemědělského práva jako vědní disciplíny a důvodům jejího vzniku. Dále je zde proveden popis systematiky tohoto oboru, ja- kož i subjektů, které jsou v dané oblasti zastoupeny. Charakterizován je také základní zákon, zákon o zemědělství. Kapitola třetí charakterizuje vlastnické a užívací vztahy k půdě a jinému zeměděl- skému a lesnímu majetku. Podrobně jsou zde popsány pozemkové reformy proběh- nuvší na území dnešní České republiky. Tyto reformy výrazně ovlivnily současný stav uspořádání půdy na našem území a v průběhu historického vývoje značně zasáhly do vlastnictví půdy. Tato část publikace vede čtenáře přes stručný popis řešení sporů

10

Made with FlippingBook - Online catalogs