CYIL vol. 10 (2019)

ONDREJ HAMUĽÁK – MÁRTON SULYOK – LILLA NÓRA KISS CYIL 10 ȍ2019Ȏ MEASURING THE ‘EU’CLIDEAN DISTANCE BETWEEN EU LAW AND THE HUNGARIAN CONSTITUTIONAL COURT – – FOCUSING ON THE POSITION OF THE EU CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS Ondrej Hamuľák – Márton Sulyok – Lilla Nóra Kiss Abstract : This paper deals with the influence of the Charter of Fundamental Rights of the EU on the processes of constitutional review within Hungary and specifically analyses the approach of the Hungarian Constitutional Court (HCC) to the Union’s fundamental rights catalogue. The basic starting point for examining the impact of the EU Charter on constitutional review in Hungary is the general approach of the HCC to the applicability and impact of EU law in national legal practice. The HCCs approach in the past period was defined as reserved and minimalist (described by the concept of ‘restraint and seclusion’). The aim of this paper is to examine whether the presence of the EU Charter as binding EU law has brought or has the potential to bring about certain alterations and reversals of the general approach described and whether there is room for a proactive approach. The authors argue for this active role and suggest a shift towards a certain form of ‘resourceful engagement’ in relation to matters of fundamental rights protection involving the EU Charter. Resumé: Tento článek se věnuje problematice vlivu Charty základních práv EU na procesy ústavního soudnictví v rámci Maďarska a speciálně analyzuje přístup maďarského ústavního soudu k unijnímu lidskoprávnímu katalogu. Základním východiskem pro zkoumání vlivu Charty na ústavní přezkum v Maďarsku je obecný přístup maďarského ústavního soudu k aplikovatelnosti a dopadům unijního práva ve vnitrostátní právní praxi. Přístup ústavního soudu v minulém období byl definován jako rezervovaný a minimalistický. Cílem tohoto článku je zkoumat otázku, zda přítomnost Charty v unijním právním systému přinesla nebo má potenciál přinést určité posuny a obraty oproti obecnému přístupu a zda se zde vytváří prostor pro pro-aktivní přístup. Key words: Hungary, Constitutional Court, Constitutional Complaint, Fundamental Human Rights, EU law, EU Charter of Fundamental Rights. About the authors: OndrejHamuľák is a Senior Lecturer at the Faculty of Law, PalackýUniversityOlomouc (Czech Republic), Adjunct Professor in EU Strategic Legal Affairs, TelTech Law School (Estonia) and researcher at the Faculty of Law, Comenius University in Bratislava (Slovakia). He participated in the work on this paper on behalf of project no. 17-22322S “The Influence of the Charter of Fundamental Rights of the EU on the Constitutional Law of the Visegrad Group Countries” funded by the Czech Science Foundations (GAČR). Email: ondrej.hamulak@upol.cz. Márton Sulyok is a Senior Lecturer at the Faculty of Law and Political Sciences, University of Szeged (Hungary) and an AlternateMember of EUFRA (2015-2020), formerly responsible (until 2018) for the edition of the Annual Report on the Application of the Charter of Fundamental Rights as part of the FRA working group AREDIT. Email: msulyok@juris.u-szeged.hu.

130

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker