CYIL Vol. 7, 2016

JAKUB HANDRLICA

CYIL 7 ȍ2016Ȏ

INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE LAW AND ADMINISTRATIVE ACTS: TRANSTERRITORIAL DECISION MAKING REVISITED

Jakub Handrlica 1

Abstract: The article deals with current legal problems arising from transterritorial (transnational) decision making. It points out the most current theoretical issues arising from the feature of transterritorial (transnational) decision making on the different levels of vertical, horizontal and coordinated relations. The author also deals with the reception and evaluation of these forms of decision making in the scholarship of administrative law, in particular with regard to the science of international administrative law ( diritto internazionale amministrativo, droit administratif international, internationales Verwaltungsrecht ). Last but not least, the author deals with current perspectives of international administrative law as a subject on the crossroads of administrative and international law. Resumé: Příspěvek se věnuje aktuálním právním otázkám, které implikují transte- ritoriální (transnacionální) formy rozhodovací činnosti (správního jednání). Pouka- zuje na vybrané teoretické aspekty existujících forem transteritoriální (transnacio- nální) rozhodovací činnosti v rovině vertikální, horizontální a koordinované. Autor se ve svém příspěvku také věnuje recepci a evaluaci těchto forem správního jednání v literatuře oboru správního práva, zvláště v odvětví označovaném jako „meziná- rodn í správní právo“ (diritto internazionale amministrativo, droit administratif in- ternational, internationales Verwaltungsrecht). V neposlední řadě se autor věnuje perspektivám „mezinárodního správního práva“ jako oboru stojícího na pomezí správního a mezinárodního práva. Key words: international administrative law; transterritorial decision making; transterritorial administrative acts; international administrative unions; transterritorial administrative proceedings. On the Author: JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D., graduated in Law in Prague. Further, he studied at universities in Germany (Ruhr Universität Bochum) and in France (Université Montpellier 1). He has been Senior Lecturer at the Department of Administrative Law and Administrative Science, the Law Faculty, Charles University in Prague since 2009. In his research he deals in particular with International & European Administrative Law. In the framework of the Erasmus Teaching Mobility, he has taught International Administrative Law at universities 1 This article is based on a series of lectures in “International Administrative Law”, delivered in the framework of the Erasmus Teaching Mobility at the Faculty of Law, Aristotle University in Thessaloniki from 4 th to 8 th April 2016.

86

Made with