CYIL Vol. 7, 2016

CYIL 7 ȍ2016Ȏ SOME CRITICAL REFLECTIONS ON THE EXTENDED USE OF MILITARY FORCE… SOME CRITICAL REFLECTIONS ON THE EXTENDED USE OF MILITARY FORCE IN THE CONTEMPORARY WORLD

Josef Mrázek

Abstract: This article concerns international law on the use of military force with regard to “extended” interpretation and practice. Various notions such as “armed attack”, “aggression”, “crimes of aggression” and “self – defence” are discussed. Two exceptions to the prohibition on the use of military force are analyzed here: “self- defence” and “authorization” of military action by the UNSC. Main attention is given just to the UNSC authorization of the use of force and to “unilateral” use of force without approval of the UNSC. At the same time this contribution deals with items such as self-defence against non-state actors, rescue of nationals abroad, principles of necessity and proportionality in the use of force. The ILA Report mentioned that “occasionally” it has been suggested that the rules of international law on the use of force are “dead”. In the Report view this may be an “exaggeration”, but at the same time it reflects a “real concern”. In the opinion of the author of this contribution the “ ius cogens ” principle of the use of force prohibition is, in consequence of frequent violations, “dying”. This article reflects some standpoints contained in the 2016 Draft Report on Aggression and the Use of Force prepared by the ILA Use of Force Committee and deals critically with some attitudes on the extended use of military force. The final version should be accepted at the beginning of the next year (2017) at the meeting in the Max – Planck Institute in Heidelberg. Resumé: Článek se zabývá mezinárodním právem týkajícím se použití ozbrojené síly s ohledem na extenzivní interpretaci možností použití ozbrojené síly a praxi. Článek věnuje pozornost pojmům jako jsou „ozbrojený útok“, „agrese“, „zločiny agrese“ a „sebeobrana“. Jsou analyzovány dvě výjimky ze zákazu použití síly a sice právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu a „autorizace“ ozbrojených akcí Radou bezpečnosti OSN. Pozornost je z právního hlediska věnována i „unilaterál- ním“ ozbrojeným akcím bez souhlasu RB. Příspěvek se rovněž zabývá takovými otázkami jako jsou sebeobrana proti nestátním aktérům, záchrana občanů v zahra- ničí, zásady nutnosti a proporcionality při užití ozbrojené síly. Zpráva ILA zmiňuje občasná tvrzení, že pravidla mezinárodního práva o použití síly jsou mrtvá. Podle zprávy může být toto tvrzení sice přehnané, nicméně odráží „skutečné znepokojení“. Podle názoru autora tohoto příspěvku striktní zákaz použití ozbrojené síly v důsledku častého porušování a extenzivního výkladu této zásady skutečně „umírá“. Studie re- flektuje některá stanoviska obsažené ve Zprávě Výboru ILA týkající se agrese a po- užití síly. Zabývá se kriticky některými názory na možnosti extenzivního výkladu použití ozbrojené síly. Finální zpráva má být přijata na zasedání Výboru počátkem roku 2017 v Max Planck Institute v Heidelbergu.

47

Made with