CYIL vol. 12 (2021)

CYIL 12 (2021) THE DECARBONIZATION PROCESS, NUCLEAR ENERGETICS POTENTIAL … The Decarbonization Process, Nuclear Energetics Potential and the Challenges of Legal Regulation Victoria V. Romanova Abstract: Currently, much attention is paid to the issues of legal regulation of the tasks outlined by the Paris Climate Agreement . The resolution of these tasks depends upon technology solutions for greenhouse-gas emission reduction, the use of new power resources and types of energy facilities. With this in mind, safety issues are of particular importance. Considering the capacity of those facilities using nuclear power, we must note that nuclear power plants produce hardly any greenhouse gas emissions or air-contaminating substances during their operations. Nuclear power plants can also be used in addition to those generating facilities functioning on the basis of renewable energy sources when the latter are not available for use. The need to ensure nuclear safety requires a rather high level of international law agreement in the sphere of nuclear energy facility use. According to the IAEA, several countries are implementing hydrogen production with the use of nuclear power plants for the purpose of decarbonization promotion. Many aspects of hydrogen use, its legal framework, as well as the legal framework of the producing power facilities, along with hydrogen transportation are all subject to scientific debate. Therefore, conducting legal studies of the current state of legal regulation of hydrogen production and use are required, including at nuclear power plants, with a view to form that necessary legal framework. Resumé: V současné době je velká pozornost věnována otázkám právní regulace úkolů nastíněných Pařížskou klimatickou dohodou. Řešení těchto úkolů závisí na technologic- kých řešeních pro snižování emisí skleníkových plynů, využívání nových zdrojů energie a typech energetických zařízení. S ohledem na to jsou otázky bezpečnosti obzvláště důležité. Vzhledem ke kapacitě těchto zařízení využívajících jadernou energii je třeba poznamenat, že jaderné elektrárny při svém provozu neprodukují téměř žádné emise skleníkových ply- nů nebo látek znečišťujících ovzduší. Jaderné elektrárny lze rovněž využívat jako doplněk k výrobním zařízením fungujícím na bázi obnovitelných zdrojů energie, pokud tyto nejsou k dispozici pro použití. Potřeba zajistit jadernou bezpečnost vyžaduje poměrně vysokou míru mezinárodněprávní shody v oblasti využívání jaderných energetických zařízení. Podle MAAE zavádí několik zemí výrobu vodíku s využitím jaderných elektráren za účelem pod- pory dekarbonizace. Mnoho aspektů používání vodíku, jeho právního rámce, jakož i práv- ního rámce výrobních energetických zařízení spolu s přepravou vodíku jsou předmětem vě- decké diskuse. Je proto nutné provést právní studie současného stavu právní regulace výroby a použití vodíku, a to i v jaderných elektrárnách, s cílem vytvořit potřebný právní rámec. Key words: energy law, nuclear law, energy law order, Paris Climate Agreement, legal regulation of using hydrogen About the Author: Dr. Victoria V. Romanova is the head of the Energy Law Department of Moscow State Law University , as well as Editor-in-chief of the International Scientific and Practical Journal “Energy Law Forum”. She is Scientific Supervisor of the autonomous non-commercial “Center for the development of energy law and modern legal science” organization, named after V. A. Musin.” Author and co-author of more than 200 publications

337

Made with FlippingBook - Online catalogs