Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Organizace

Počet pracovišť

CERP

1

Východní partnerství

1

EaPeReg v rámci EAP

1

OSN/ITU + CEPT

1

UNESCO

1

Rada Evropy

1

předávání dat k rozvoji BB

1

EaPeReg

1

WIPO

1

VHO

1

WCO

1

NE

1

ETSI

1

Zdroj: vlastní výzkum

Data z realizovaného výzkumu umožňují rovněž specifikovat šíři mezinárod- ní spolupráce interpretovanou jako počet mezinárodních organizací, se kterými pracoviště spolupracují. Dané údaje jsou patrné z Obrázku č. 3. Ze skupiny praco- višť zde vyčnívají dvě pracoviště s širokou mezinárodní agendou. Tato pracoviště kromě kooperace na půdorysu Evropské unie spolupracují s dalšími sedmi me- zinárodními organizacemi. U ostatních pracovišť je počet zahraničních subjektů nižší, 12 pracovišť pak spolupracuje mimo Evropskou unii již jen s jedním dalším mezinárodním subjektem.

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online