Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

tíženou agendami, které s digitální agendou Evropské unie nesouvisí (8 respon- dentů). Pouze 6 pracovišť hodnotí počet zaměstnanců jako odpovídající. Z pracovišť, která hodnotila současný stav zaměstnanců jako neodpovída- jící nebo vysoce nedostačující, postrádají zejména pracovní kapacity v oblas- tech pokrytí hlavních priorit programu Digitální Evropa nebo pro oblasti projektů Multi-Annual Strategic Plan (MASP) a Pracovní program Unie (CC WP). Šířeji pak v oblasti pokrytí věcné agendy, zejména ve vztahu ke strategickým dokumentům, nebo zřízení separátního oddělení, které by se věnovalo problematice digitalizace nebo rozvoje vysokokapacitních sítí a zajištění bezpečnosti sítí. Scházejí zejména technicky zaměření pracovníci. Z 9 pracovišť, která v současnosti evidují neobsazená pracovní místa, 7 uvádí jako pravděpodobný důvod neobsazenosti platovou konkurenci, 4 pak nedosta- tek pracovníků s požadovanou odbornou expertízou. Ve volných odpovědích pak dvě pracoviště dále upřesnila, že jedno z volných míst se netýká digitální agendy a bude v brzké době obsazeno, ve druhém případě se čeká na výsledky výběrové- ho řízení v souvislosti se změnami v systematizaci. Pracoviště, která vykazují nedostatek zaměstnanců, rovněž ve dvou přípa- dech uvedla, že k naplnění potřeb vycházejících z požadavků pro digitální agendu Evropské unie by bylo potřeba přijmout jednoho zaměstnance. Pět pracovišť by k naplnění potřeb vyžadovalo přijetí dvou a jedno pracoviště pak tři zaměstnanců. Všechna z dotazovaných pracovišť nabízejí svým zaměstnancům možnosti dalšího vzdělávání – školení, jazykové kursy či zahraniční stáže. Možnosti dalšího vzdělávání reprezentuje následující tabulka č. 3.

Tabulka 3 . Možnosti dalšího vzdělávání

Vzdělávací benefit

ANO

NE

Školení

26

0

Jazykové kursy

24

2

Zahraniční stáže

12

14

Zdroj: vlastní výzkum

Devět pracovišť využívá outsourcing agendy. Dle odpovědí se outsourcing zaměřuje zejména na získání vysoce specializovaných analýz, ať již technických nebo v oblasti práva. Konkrétní outsourcované oblasti jsou však velmi různorodé. Mezi takové případy patří např. outsourcing analytických podkladů různých mezi- národních srovnání či příkladů dobré praxe, zpravodajských podkladových mate- riálů pro hodnocení dopadů navrhované regulace (RIA), nebo analýz problematiky vztahu umělé inteligence v oblasti etiky a práva či problematiky zemědělských

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online