Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 9. Počet témat, kterými se zaměstnanec v rámci digitální agendy Ev- ropské unie zabývá

1

25

11

4

17

8

16

1

4

8

4

2

4

4

7

2

6

1

1

4

6

4

12

3

13

9

1

2

3

5

1

14

1

10

1

3

0

10

20

Počet témat

Více témat

Jedno téma

Zdroj: vlastní výzkum

Činnost zaměstnanců, kteří se v rámci digitální agendy věnují jen jediné ob- lasti, lze shrnout následujícím způsobem. Největší diverzita v činnosti zaměst- nanců je na Úřadu 1, který se věnuje třem odlišným iniciativám. Jde konkrétně o krátkodobá opatření v oblasti Digitální daně, projekt Modernizace DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podnikem a spotřebitelem a projekt Uniform User Management and Digital Signatures. Na každém z těchto projektů pracují dva zaměstnanci. Na třech rozdílných projektech pracuje rovněž Úřad 8 – zde na projektu jednotné digitální brány pracují dva zaměstnanci a na projektech Evropského kodexu pro elektronické komunikace a ePrivacy pracuje vždy jeden další zaměstnanec. Úřad 2 pak pracuje na dvou projektech – na každém z nich pracují 2 zaměstnanci. V ostatních úřadech pracují vždy zaměstnanci, kteří se vě- nují jen jediné agendě pouze na jednom konkrétním projektu. V případě Úřadu 7 působí v oblasti Akčního plánu pro e-Government čtyři zaměstnanci. Následující Obrázek č. 10 naznačuje témata, která představují výlučnou agendu.

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online