Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 13/8 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních sku- pin – Úřad 8

Úřad č. 8

Working group on European digital innovation hubs (DG CNCT)

RSPG, COCOM

Rada EU H.05

Jednotná digitální brána

Pracovní skupina

Geoblocking

Zaměstnanec

Agenda

Průměrná Nízká

Vysoká

Velmi vysoká

Zdroj: vlastní výzkum

Úřady 9 a 10 neuvedly konkrétní pracovní skupiny, kterých by se zaměstnanci účastnili. Na Úřadu 11 se zasedání pracovních skupin účastní velké množství zaměst- nanců – dominuje vysoká účast na Pracovní skupině BEREC. Vysoká přítomnost je rovněž deklarování na jednáních pracovní skupiny ERGP. Detailnější informace poskytuje Obrázek č. 13/11.

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online