ŠAVŠ Studie 2019

3. HODNOCENÍ VYBRANÝCH ASPEKTŮ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A ANALÝZA VÝVOJE MARKET VALUE ADDED V ODVĚTVÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Základním cílem , který si klade tato část studie, je poznání zvyklostí, tendencí a způsobu řízení podniků automobilového průmyslu v České republice z hlediska jednotlivých dílčích oblastí finančního zdraví . K tomuto účelu jsou využity klasické poměrové ukazatele elementární finanční analýzy likvidity, aktivity, zadluženosti a ren- tability. V uvedených oblastech se promítá působení jednotlivých podnikohospodář- ských parametrů (generátorů hodnoty nebo-li value drivers), které ve svém souhrnu determinují výslednou hodnotu podniku. Právě tvorba hodnoty podniku pro vlastníka je považována za základní finanční cíl podnikání. Dalším – navazujícím – cílem této části studie je ex ante kvantifikace tržní při- dané hodnoty přidané hodnoty (MVA, market value added ) podniků automobilového, market value added ) automobilového průmyslu ČR, která byla vytvořena v letech 2016 a 2017. Prostředkem k naplnění tohoto cíle je analýza tzv. generátorů hodnoty. Souhrnem dvou výše uvedených postupů je komplexní analýza finanční výkon- nosti podniků automobilového průmyslu ČR (do té míry, kterou veřejně dostupné a ni- jak neupravené informace zobrazené ve výkazech finančního účetnictví umožňují). Kapitola 3 je členěna na čtyři části. V bezprostředně následující subkapitole 3.1 uvádíme přehled dat a metod použitých pro dosažení výše uvedených cílů. Subkapitola 3.2 je věnována analýze finančního zdraví pomocí standardních po- měrových ukazatelů elementární finanční analýzy, subkapitola 3.3 přináší analýzu a pro- gnózu generátorů hodnoty a ex ante kvantifikaci tržní přidané hodnoty, subkapitola 3.4 diskutuje dosažené výsledky a navrhuje možné směry budoucího výzkumu finančního zdraví a výkonnosti v automobilovém průmyslu.

113

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online