ŠAVŠ Studie 2019

3.2 Výsledky měření v oblasti elementární finanční analýzy

3.2.1 Poměrové ukazatele elementární finanční analýzy podniků v automobilovém průmyslu v České republice (podniky s tržbami nad 10 000 tis. EUR ročně) V této kapitole je provedena elementární finanční analýza finančních výsledků podniků působících v automobilovém průmyslu pomocí poměrových ukazatelů likvidi- ty, aktivity, zadluženosti a rentability. Poměrové ukazatele byly vypočteny individuálně pro jednotlivé podniky, přičemž pro účely interpretace se pracuje se základními statistic- kými charakteristikami za odvětví jako celek (především medián odvětvových hodnot). Pro účely intepretace je provedeno časové srovnání výsledků za roky 2014–2017 a dále pak srovnání prostorové, kdy jsou výsledky podniků působících v automobilovém prů- myslu se sídlem v České republice porovnávány s výsledky podniků v daném odvětví se sídlem v zemích EU (včetně ČR). V podkapitole 3.2.2 je provedena obdobná analýza deseti největších podniků v odvětví (dle tržeb roku 2016). To se jeví jako relevantní, neboť těchto deset podni- ků generuje více než polovinu tržeb celého odvětví (platí pro oba zkoumané regiony). Doplňkově je pak provedena rovněž komparace s výsledky deseti největších podniků v jiných odvětvích. V podkapitole 3.2.3 jsou poznatky z jednotlivých dílčích oblastí finančního zdra- ví syntetizovány, když je na podniky působící v automobilovém průmyslu nahlédnuto z hlediska vrcholového elementárního ukazatele rentability vlastního kapitálu. K tomu je použit Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu. V této části již nepracujeme se statistickými charakteristikami odvětví, nýbrž s agregátními hodnotami tržeb, výsledku hospodaření a vybraných položek aktiv a pasiv. Jedná se tedy o syntetický pohled na ren- tabilitu odvětví automobilového průmyslu v České republice a v zemích EU jako celku. Všechny prezentované ukazatele v této části studie jsou vypočteny z neupravených účetních dat , které byly pro jednotlivé datové sestavy vygenerovány z databáze Amadeus. Posouzení schopnosti hradit krátkodobé závazky (ukazatele likvidity) Jak vyplývá z následující tabulky (Tabulka 3.5), využívají podniky v automobi- lovém průmyslu při financování aktiv mírně konzervativní strategii, kdy k financování oběžného majetku jsou zčásti využity zdroje financování s dobou splatnosti delší než 1 rok – tedy vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje. Medián odvětvových hodnot vypovídá o tom, že v polovině podniků v odvětví dosahuje hodnota oběžného majetku přibližně 1,4násobku krátkodobých závazků. Již na úrovni prvního kvartilu je však běžná likvidita přibližně na úrovni 1 – tedy konzerva- tivní strategie financování je uplatňována přibližně třemi čtvrtinami podniků v odvětví. Podniky v EU dosahují (s výjimkou roku 2015) nepatrně vyšších hodnot běžné likvidity než podniky v České republice.

126

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online