ŠAVŠ Studie 2019

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vykazuje v odvětví obrovskou variabilitu. I dobře očištěný soubor tuzemských podniků vykazuje velmi kolísavé výsledky aritme- tického průměru odvětvových hodnot a vysokou směrodatnou odchylku. Soubor vý- sledků podniků se sídlem v Evropské unii je z tohoto hlediska ještě více problematický. V roce 2014 se rentabilita vlastního kapitálu tuzemských podniků nejčastěji pohybovala v intervalu 6,304% (25. percentil) až 31,245% (75. percentil). V roce 2017 byl tento interval již nižší, a to konkrétně 4,22% – 23,310%. Medián odvětvových hodnot vypovídá o tom, že zatímco v roce 2014 bylo na pe- něžní jednotku vlastního kapitálu vyprodukováno 0,1691 peněžních jednotek výsledku hospodaření po zdanění, v roce 2017 to již bylo pouze 0,1324 peněžních jednotek. Tendence v podnicích v zemích Evropské unie jsou opačné. V roce 2014 bylo na pe- něžní jednotku vlastního kapitálu vyprodukováno pouze 0,11527 peněžních jednotek výsledku hospodaření po zdanění, v roce 2017 to bylo již 0,14136 peněžních jednotek (tedy více než v případě podniků se sídlem v České republice). Tab. 3.24: Rentabilita vlastního kapitálu podniků s tržbami nad 10 000 EUR ročně v odvětví automobilového průmyslu se sídlem v České republice a v Evropské unii (EU 28)

2017

2016

2015

2014

Statistická charakteristika

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

ČR

EU

25. percentil

4,222% 4,366% 5,689% 3,927% 5,100% 3,163% 6,304% 1,606% 13,240% 14,129% 13,975% 14,177% 15,013% 13,450% 16,910% 11,527% 23,310% 27,825% 26,572% 27,486% 26,446% 26,982% 31,245% 24,943% 11,238% 31,457% 8,411% 3,452% 21,008% 17,649% 23,200% 16,420%

Medián

75. percentil

Průměr

Směrodatná odchylka

79,222% 576,506% 92,880% 505,956% 108,526% 542,429% 76,217% 555,794%

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Amadeus (Bureau van Dijk) V následujících tabulkách (Tabulka 3.25) jsou zjištěné výsledky rentability tržeb (ROS) s tím, že do čitatele ukazatele byl dosazen výsledek hospodaření po zdanění. Ukazatel tedy vypovídá o tom, kolik peněžních jednotek zbylo z každé peněžní jednotky tržeb po odpočtu veškerých vynaložených explicitních nákladů včetně daně z příjmů. I v případě tohoto ukazatele byly zjištěny obdobné tendence jako u rentability předcho- zích typů. Zatímco v roce 2014 byly výsledky tuzemských podniků podstatně lepší než výsledky podniků se sídlem v zemích EU, v roce 2017 se situace obrací. V roce 2014 vyprodukovaly tuzemské podniky z každé peněžní jednotky tržeb o 0,01843 peněžních jednotek (tj. 0,04148 mínus 0,02305) více výsledku hospodaření po zdanění než pod- niky se sídlem v zemích EU. V roce 2017 pak naopak podniky se sídlem v zemích EU vyprodukovaly z každé peněžní jednotky tržeb o 0,00531 peněžních jednotek čistého zisku více než tuzemské podniky.

137

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online