ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 3.87: Odhad nákladů vlastního kapitálu (nezadlužených) 679 podniků v auto- mobilovém průmyslu se sídlem v České republice v letech 2014—2017 Rok 2014 2015 2016 2017 Bezriziková výnosnost 2,23% 1,35% 0,94% 1,30% Beta nezadlužená 1,186 1,252 1,111 1,117 Riziková prémie kapitálového trhu 5,78% 6,12% 5,69% 5,08% Riziková prémie země 1,050% 1,106% 1,000% 0,811% Další prémie 0% 0% 0% 0% Náklady vlastního kapitálu nezadlužené 10,14% 10,12% 8,26% 7,78% Zdroj: European Central Bank; Damodaran; vlastní výpočty Pří kvantifikaci WACC jsou náklady vlastního kapitálu přepočteny na příslušnou úroveň zadlužení pomocí přepočtu beta koeficientu nezadluženého na beta koeficient zadlužený (viz metodologie uvedená v kapitole 3.1.2). Pro kvantifikaci WACC jsou po- užity iteračně přepočtené váhy vlastního a cizího kapitálu. To znamená, že při výpočtu výnosové hodnoty vlastního kapitálu je nejprve WACC stanoveno při využití podílu vlastního a cizího kapitálu v účetních hodnotách. Na základě zjištěných výsledků je pak hodnota vlastního kapitálu upravena (tj. namísto účetní hodnoty vlastního kapitálu je použit výsledek výnosového ocenění), je přepočtena hodnota WACC, čímž se opět změ- ní výsledek výnosového ocenění. Takto se postupuje tak dlouho, dokud výchozí hodno- ta vlastního kapitálu neodpovídá hodnotě výsledné. Účetní hodnoty vlastního a cizího kapitálu a účetní kapitálovou strukturu 679 podniků v automobilovém průmyslu se sídlem v České republice v letech 2014 – 2017 prezentuje následující Tabulka 3.88. Tab. 3.88: Způsob financování 679 podniků v automobilovém průmyslu se sídlem v České republice v letech 2014 – 2017 Rok 2014 2015 2016 2017 Vlastní kapitál (účetní hodnota v tis. EUR) 10 202 488 11 750 659 12 806 379 12 904 883 Podíl vlastního kapitálu 80,3% 82,8% 83,1% 83,7% Úročené cizí zdroje 2 498 417 2 445 602 2 609 113 2 505 499 Podíl úročených cizích zdrojů 19,7% 17,2% 16,9% 16,3% Zdroj: European Central Bank; Damodaran; vlastní výpočty Doba, po kterou lze předpokládat generování pozitivního peněžního toku V ideálním případě není doba existence podniku shora limitována. Je-li naplněn tzv. předpoklad going concern, je možno očekávat, že podnik (resp. v tomto případě podniky v odvětví automobilového průmyslu) bude existovat po nekonečně dlouhou dobu. Going concern ovšem není předpoklad, který lze přijmout automaticky a je nut- no jej relevantním způsobem doložit.

183

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online