ŠAVŠ Studie 2019

Na základě provedené elementární finanční analýzy 679 podniků v automobilo- vém průmyslu se sídlem v České republice v letech 2014 – 2017 v kapitole 3.2 i na zá- kladě rozboru klíčových generátorů hodnoty lze usuzovat, že podniky v automobilovém průmyslu jako celek jsou finančně zdravé a předpoklad going concern je tedy na mís- tě. Základním předpokladem smysluplnosti provozování podniku v dlouhém časovém horizontu (a tedy naplněnosti předpokladu going concern) je podmínka, že podniky tvoří kladnou ekonomickou přidanou hodnotu, tj. že rentabilita investovaného kapitá- lu vlastníky a věřiteli převyšuje náklady na tento investovaný kapitál. I za předpokladu netvoření hodnoty však může dávat další provozování podniku smysl, a to tehdy, pokud výsledky výnosového ocenění převyšují případné očekávané příjmy z hypotetické likvi- dace. Zjednodušeně je možno říci, že je-li výnosová hodnota vlastního kapitálu vyšší než hodnota účetní, je možno předpoklad going concern považovat za splněný. Pro účely dalších kalkulací tedy pracujeme s předpokladem going concern a v případě, že výsledek výnosového ocenění bude nižší než hodnota vlastního kapitálu evidovaná v účetnictví, bude předpoklad going concern revidován. 3.3.2 Výnosová hodnota vlastního kapitálu 679 podniků v automobilovém průmyslu v České republice v letech 2016 a 2017 a kvantifikace market value added Hodnoty podniku (resp. vlastního kapitálu) se vždy váží k určitému časovému okamžiku, který se nazývá rozhodný den, resp. rozhodné datum ocenění. Výnosová hodnota je odvislá od budoucích očekávání ohledně finančních přebytků, které oce- ňovaný podnik (resp. v tomto případě podniky) vytvoří. Tato očekávání přitom závisí na množství v průběhu času přicházejících informací. Výnosová hodnota vlastního ka- pitálu 679 tuzemských podniků v automobilovém průmyslu je stanovována k rozhod- ným datům 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017. K těmto rozhodným datům je nutno vždy zohlednit pouze informace, které by byly mohly býti při náležité pečlivosti v daném okamžiku zjištěny. Při stanovení výnosové hodnoty k 31. 12. 2016 tedy vycházíme ze znalosti finančních výsledků za období let 2014 – 2016. Při stanovení výnosové hodnoty k 31. 12. 2017 pak vycházíme ze znalosti finančních výsledků za období let 2014 – 2017. Z provedené analýzy klíčových generátorů hodnoty vyplývá, že je pro účely kvan- tifikace výnosové hodnoty vlastního kapitálu 679 tuzemských podniků v automobilo- vém průmyslu možno s velkou pravděpodobností předpokládat naplnění předpokladu going concern. Jelikož je pro takto dlouhé období nemožné plánovat peněžní toky pro jednotlivá léta, je v rámci výnosového ocenění v této kapitole studie použita dvoufázová metoda ocenění, přičemž: – První fáze zahrnuje období tří let, v rámci nichž dochází ke stabilizaci para- metrů výnosové hodnoty. Pro toto období je vypracována prognóza volného peněžního toku pro jednotlivá léta. – Druhá fáze je obdobím pokračující hodnoty ( continuing value ), kdy jsou klíčové parametry tvorby hodnoty již stabilizovány a lze pracovat s předpo- kladem konstantního tempa růstu tržeb, provozního výsledku hospodaření a investovaného kapitálu.

184

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online