ŠAVŠ Studie 2019

put, expenditure and income) [nama_10_gdp]. [cit. 14. 2. 2019]. Dostupné z: http:// ec.europa.eu/eurostat/data/database Zahraniční obchod s motorovými vozidly v EU. European Automobile Manufactures As- sociation (ACEA). [online] The Automobile Industry Pocket Guide. [cit. 18. 2. 2018]. Do- stupné z: http://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_Pocket_Guide_2018-2019.pdf Registrace osobních automobilů v EU. European Automobile Manufactures Association (ACEA) [online] New passenger car registrations in the EU. [cit. 15. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.acea.be/press-releases/article/passenger-car-registrations-2.9-first-two-mon- ths-of-2019-1.0-in-february Emise. European Automobile Manufactures Association (ACEA) . [online] The Auto- mobile Industry Pocket Guide. [cit. 16. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.acea.be/ uploads/publications/ACEA_Pocket_Guide_2018-2019.pdf Užívaná auta. European Automobile Manufactures Association (ACEA) . [online] ACEA report Vehicles in use Europe 2018. [cit. 5. 2. 2018]. Dostupné z: https://www.acea.be/ uploads/statistic_documents/ACEA_Report_Vehicles_in_use-Europe_2018.pdf Stáří aut a užitá paliva. European Automobile Manufactures Association (ACEA) . [online] ACEA report Vehicles in use Europe 2018. [cit. 18. 2. 2018]. Dostupné z: https://www. acea.be/uploads/statistic_documents/ACEA_Report_Vehicles_in_use-Europe_2018.pdf Vývoj výroby vozidel v ČR. Sdružení automobilového průmyslu [online]. [cit. 27. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/ Česko po páté v řadě překonalo rekord ve výrobě vozidel. Sdružení automobilového průmyslu [online]. [cit. 14. 3. 2019]. Dostupné z: https://autosap.cz/aktualita/cesko-po- -pate-v-rade-prekonalo-rekord-ve-vyrobe-vozidel/ Složení vozového parku v ČR. Sdružení automobilového průmyslu [online]. [cit. 28. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/slozeni-vozoveho-par- ku-v-cr/ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Český statistický úřad [online]. [cit. 14. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_ cinnosti_cz_nace Průmyslová výroba. Český statistický úřad [online]. Průmyslová produkce, Tržby z prů- myslové činnosti. [cit. 14. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/prumy- sl_energetika Rozdělení subjektů v automobilovém průmyslu a jejich obrat. Databáze Albertina spo- lečnosti Bisnode. [cit. 27. 12. 2018] Panorama zpracovatelského průmyslu ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [onli- ne]. Interaktivní tabulka. [cit. 25. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.mpo.cz//cz/pano- rama-interaktivni-tabulka.html Databáze zahraničního obchodu. Český statistický úřad [online]. Vývoz a dovoz v kla- sifikaci zboží SITC 7812, 7821, 7831, 784. [cit. 13. 3. 2019]. Dostupné z: https://apl. czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

77

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online