ŠAVŠ Studie 2020

• Evropské společnosti nemají ve srovnání s ostatními kontinenty SDG, které by preferovaly častěji. Jedinou výjimkou je SDG 12 Odpovědná výroba a spotře- ba (viz Tab. 3.2). Malá délka vektoru však indikuje, že jsou preference tohoto SDG na jednotlivých kontinentech velmi vyrovnané. Vzhledem k umístění Evropy v GAIA rovině, lze předpokládat, že jsou poměrně často preferovány SDG 9 Průmysl, inovace a infrastruktura a 11 Udržitelná města a obce. K detailnímu vyhodnocení podobnosti preferencí SDG na jednotlivých konti- nentech nabízí software Visual PROMETHEE tzv. GAIA pavučinový graf a akční pro- fil. GAIA pavučinový graf vychází z GAIA roviny (zahrnuje soubor vektorů představu- jících SDG), ale zobrazuje také hodnotu monokriteriálního toku varianty ϕ j ( i ). Střed grafu reprezentuje hodnotu ϕ j ( i ) = -1, prostřední kružnice hodnotu ϕ j ( i ) = 0 a vnější kružnice hodnotu ϕ j ( i ) = 1 (viz např. Obr. 3.5). Pokud je hodnota monokriteriálního toku varianty záporná, je daná varianta je tak z hlediska příslušného kritéria horší než ostatní varianty – společnosti daného kontinentu mají tendenci naplňovat příslušný SDG méně často než společnosti na ostatních kontinentech. Naopak, čím je hodno- ta monokriteriálního toku varianty blíže vnější kružnici, tím častěji daný kontinent, ve srovnání s ostatními kontinenty, příslušný SDG preferuje. Obecně lze tedy konsta- tovat, že čím větší je plocha uvnitř vzniklého mnohoúhelníku, tím větší počet SDG zkoumaný kontinent preferuje ve srovnání s ostatními kontinenty. Akční profil pak zob- razuje stejné informace, ale pomocí sloupcového grafu (viz např. Obr. 3.6) – hodnoty nad osou představují SDG naplňované na daném kontinentu častěji, hodnoty pod osou ukazují na méně preferované SDG. Z obou grafických výstupů lze určit rovněž pořadí v preferencích SDG. Pro Afriku jsou GAIA pavučinový graf a akční profil uvedeny na obrázcích 3.5 a 3.6. Z uvedených obrázků vyplývá, že ve srovnání s ostatními kontinenty africké spo- lečnosti se jednoznačně častěji hlásí ( ϕ j ( i ) ≥ 0,5) k SDG 16 Mír, spravedlnost a silné instituce, 13 Klimatická opatření a 8 Důstojná práce a ekonomický růst, mírně pak pre- ferují rovněž SDG 1 Konec chudoby a 15 Život na souši. Na opačném konci preferencí leží velká skupina SDG ( ϕ j ( i ) ≤ -0,5), zejména 9 Průmysl, inovace a infrastruktura, 11 Udržitelná města a obce, 4 Kvalitní vzdělání, 10 Méně nerovností, 14 Život ve vodě, 5 Rovnost mužů a žen, 3 Zdraví a kvalitní život a 17 Partnerství ke splnění cílů.

105

Made with FlippingBook HTML5