ŠAVŠ Studie 2020

Obr. 3.7: GAIA pavučinový graf Ameriky

Zdroj: Vlastní zpracování

Obr. 3.8: Akční profil Ameriky

Zdroj: Vlastní zpracování Pro Asii jsou GAIA pavučinový graf a akční profil uvedeny na obrázcích 3.9 a 3.10. Ve srovnání s ostatními kontinenty, asijské společnosti silně preferují SDG 2 Konec hladu, 7 Dostupné a čisté energie, 15 Život na souši, 6 Pitná voda, kanali- zace, 5 Rovnost mužů a žen, 1 Konec chudoby, 14 Život ve vodě, 4 Kvalitní vzdělání a 10 Méně nerovností, střední preference projevují u SDG 12 Odpovědná výroba a spo- třeba, 3 Zdraví a kvalitní život, 9 Průmysl, inovace a infrastruktura, 11 Udržitelná města a obce a 17 Partnerství ke splnění cílů. SDG se silně negativní preferencí se u asijských společností nevyskytuje.

107

Made with FlippingBook HTML5