ŠAVŠ Studie 2020

3.3 Závěry Společnosti automobilového průmyslu považují udržitelnost za prvořadou strategii, vedoucí k jejich dlouhodobé prosperitě. Stále rostoucí počet společností se hlásí k naplňo- vání SDG přijatých všemi členskými státy OSN v roce 2015. Jak prokázala uvedená stu- die, preference SDG jsou však u společností na jednotlivých kontinentech velice odlišné. Syntéza realizovaných analýz a jejich výsledků je uvedena v tabulce 3.4. Sloupec kontinen- tů je vždy rozdělen na dva dílčí sloupce. První zahrnuje výsledky analýzy relativní četnosti výskytu SDG na jednotlivých kontinentech r , přičemž zeleně jsou označeny SDG, které jsou na daném kontinentu společnostmi voleny nejčastěji ( r ≥ 0,65) a červeně pak ty, které jsou voleny spíše sporadicky ( r ≤ 0,35). Druhý sloupec představuje výsledky GAIA analýzy založené na hodnotě monokriteriálního toku varianty ϕ j ( i ), kde zeleně jsou označeny ty SDG, které jsou na daném kontinentu voleny mnohem častěji ve srovnání se všemi ostat- ními kontinenty ( ϕ j ( i ) ≥ 0,5), naopak červeně jsou u každého kontinentu označeny SDG preferované ve srovnání s ostatními kontinenty nejméně ( ϕ j ( i ) ≤ -0,5). V tabulce 3.4 jsou rovněž zdůrazněny shody obou analýz tučným orámováním. Tab. 3.4: Syntéza získaných výsledků Kontinent Afrika Amerika Asie Evropa SDG r ϕ j ( i ) r ϕ j ( i ) r ϕ j ( i ) r ϕ j ( i ) 1 Konec chudoby 2 Konec hladu 3 Zdraví a kvalitní život 4 Kvalitní vzdělání

5 Rovnost mužů a žen 6 Pitná voda, kanalizace 7 Dostupné a čisté energie

8 Důstojná práce a ekonomický růst 9 Průmysl, inovace, infrastruktura 10 Méně nerovností 11 Udržitelná města a obce 12 Odpovědná výroba a spotřeba 13 Klimatická opatření 14 Život ve vodě 15 Život na souši 16 Mír, spravedlnost, silné instituce 17 Partnerství ke splnění cílů

r ≥ 0,65, ϕ j ( i ) ≥ 0,5 r ≤ 0,35, ϕ j ( i ) ≤ -0,5

Zdroj: Vlastní zpracování

110

Made with FlippingBook HTML5