ŠAVŠ Studie 2020

motoru jsou důležitá i další zařízení jako je sací a výfukový systém, prvky chlazení a ma- zání. Z důvodu obsáhlosti popsané problematiky bude kapitola blíže zaměřena pouze na nové trendy při výrobě bloků válců spalovacích motorů. Použité technologie výroby bloku válců mají úzkou souvislost s použitým materi- álem, proto jsou popsány i základní druhy používaných materiálů. Důležitou roli v konečné ceně bloků motoru má i zvolený koncept chlazení a ná- klady na finální opracování, proto je tato tématika také zmíněna ve zvláštní kapitole. 7.2 Slévárenské technologie využívané pro výrobu bloků motorů Bloky motoru se vyrábí různými způsoby odlévání. Typ technologie odlévání je ovlivněn zejména použitým materiálem. Pro velkosériovou výrobu je dále důležitá vy- soká přesnost, opakovatelnost, minimální zmetkovitost, možnost automatizace, mini- mum dodatečného obrábění a vysoká produktivita. Pro malosériovou výrobu je rozho- dujícím faktorem cena formy. Technologie výroby bloků válců jsou optimalizovány pro určitý typ odlévání. Odlévat lze do netrvalé formy (písková forma) nebo do trvalé formy (kovová forma). Mezi základní způsoby odlévání patří gravitační a tlakové lití. Uvedené technologie odlévání a jejich výhody a nevýhody jsou popsány v této kapitole. 7.2.1 Lití do pískové formy (Sand Casting) Odlévání do pískové formy se řadí do kategorie lití do ztracené formy. Formy po- užité pro jedno odlití jsou obvykle vyrobeny z křemenného písku jako základního ma- teriálu s přidáním pojiv. Formy, které se vytváří pomocí modelů ze dřeva (pro kusovou výrobu), kovu nebo plastu, umožňují odlít složitě členěné díly s požadavkem na použití vložených jader. Po odlití součásti je forma zničena a jádra, která se používají pro výrobu nepřístupných nebo neobrobitelných otvorů, jsou vytřesena nebo vypláchnuta. Pro větší série lze proces výroby formy automatizovat. V sériové výrobě se tato metoda nepoužívá, ale nachází uplatnění v malosériové výrobě a při výrobě prototypů. Tento typ formy se dá použít pro gravitační nebo níz- kotlaké lití. Do pískové formy se odlévá převážně litina s lupínkovým grafitem. 7.2.2 Gravitační lití do kovových forem (Gravity Casting) Při gravitačním lití se forma plní taveninou vlivem gravitace při atmosférickém tlaku. Lití může být realizováno manuálně, částečně nebo plně automatizovanými stroji. Při tomto způsobu odlévání mohou být použita písková jádra (Obr. 7.1). Díky tomu lze vyrobit dutiny nedostupné pro obrábění nebo bránicí vyjmutí odlitku z formy. Díky rychlejšímu, cílenému rozložení tekutého kovu produkuje gravitační lití jemnější struk- turu s vyšší pevností a neomezenými možnostmi tepelného zušlechtění oproti lití do pís- kových forem.

162

Made with FlippingBook HTML5