ŠAVŠ Studie 2020

Nevýhodou je zde vyšší cena materiálu. Jako slévárenská technologie se využívá metoda nízkotlakého lití (vysoká licí teplota, dlouhá doba tuhnutí, segregace a nehomo- genní distribuce primárních částic křemíku). Dále je tato metoda náročná na chemic- kou čistotu hliníku. Další nevýhodou je nutnost expozice krystalů v lázni, což předsta- vuje další technologickou operaci. Díky přítomnosti tvrdých krystalů dochází k většímu opotřebení nástrojů při obrábění. Dříve se tato metoda používala pro výrobu monolitického bloku u dražších auto- mobilů vyráběných v menších sériích (např. Porsche Cayenne S první generace, motor BMW N62). Mercosil  Tuto technologii má zaregistrovanou firma Mercury Marine. Jedná se o nadeutek- tickou slitinu hliníku podobně jako Alusil  . Používá se hlavně pro lodní motory. DiASil  (zkratka z Die-cast Aluminium-Silicon) Tuto technologii používá firma Yamaha Motor Co., Ltd. Jedná se o nadeutektic- kou slitinu hliníku s 20% obsahem křemíku. Jde o levnější a produktivnější metodu, než je technologie Nikasil  či zalévaných vložek. Využívá se obdoba vysokotlakého lití do vakua s výrazným snížením rychlosti plnění formy z důvodu dosažení kvalitního odlitku bez bublin. Aplikace lze nalézt u motocyklů značky Yamaha. Silumal  Tuto technologii má zaregistrovanou firma Mahle AG. Jedná se o technologii po- dobnou technologii Alusil  . Silitec  Tuto technologii má zaregistrovanou firma Daimler AG. Jedná se o technologii zalévaných pouzder z nadeutektické slitiny hliníku, která byla vyvinuta jako lehčí vari- anta oproti těžším pouzdrům z litiny s lupínkovým grafitem a také jako alternativa k rela- tivně dražším monolitickým blokům vyrobených z nadeutektického hliníku pomocí tech- nologie Alusil  . Pouzdra jsou zalita pomocí vysokotlakého lití do levnější slitiny hliníku. Postup výroby pouzder pomocí technologie Silitec  je následující. Nejdříve je vyroben ingot pomocí „rozstřikového zhutňování“ (spray compacted ingot). Vysoká rychlost tuhnutí při procesu rozstřikového zhutňování vede k výrazně menším primár- ním částicím křemíku než při běžných licích procesech a zaručuje výborné tribologické vlastnosti povrchu pouzdra po speciálním honovacím procesu. Vlivem použití hlidníku jako základního materiálu pouzder a bloku válců je dosažena kovová vazba na více než 50% povrchu. Výsledkem jsou nižší deformace a vysoká rozměrová stabilita dílu. Nejvhodnější licí technologií při použití pouzder z hliníkových slitin je vysokot- laké lití. Díky rychlému chladnutí kovu je zabráněno natavení pouzdra. U ostatních technologií chladne kov pomaleji a docházelo by tak k přenosu tepla do pouzder.

176

Made with FlippingBook HTML5