ŠAVŠ Studie 2020

Obr. 7.10: Schéma APS

Zdroj: Oerlikon Metco © (2020a)

PTWA (Plasma Transferred Wire Arc) Technologie PTWA byla původně vyvinuta firmou Flame-spray industries ve spo- lupráci s automobilkou Ford. V dnešní době se používá při výrobě povlaků válců spa- lovacích motorů. Tento produkt nabízejí společnosti Honsel AG a GTV a uplatňuje se v sériové výrobě motorů automobilek Ford a Nissan. V blízkosti výstupu proudu plasmy je přiváděn povlakový materiál ve formě drátu a dochází k jeho tavení (Obr. 7.11). Směs plynů (argon a vodík) proudí okolo wolframo- vé katody vysokou rychlostí. Plasma je vytvářena pomocí výboje vysokého napětí mezi wolframovou katodou a anodou (drátem s materiálem povlaku). Drát je odporově natavo- ván proudem (65-90 A) a nebulizován pod dopadem plazmy. Takto vytvořený plazmový hořák je aplikován na rotující vřeteno a může být použit k povlakování válců. Honsel AG PTWA proces může být použit nezávisle na použité slévárenské technologii pro hliníkové bloky válců. Aplikační rychlost činí 4 kg/h. Po honování je tloušťka povlaku 0,15mm. Přínosem oproti vložkám z litiny s lupínkovým grafitem je lepší součinitel tření a snížení teploty povrchu válce až o 30 °C vlivem lepší tepelné vodivosti. Obr. 7.11: Schéma PTWA

Zdroj: ABELE, E., WENDEL, S. (2020)

182

Made with FlippingBook HTML5