ŠAVŠ Studie 2020

Význam automobilového průmyslu pro některé členy Evropské unie je dobře patrný i z podílu hrubé přidané hodnoty jak na celkovém HDP daného státu (kdy nad průměrem EU, jež činí 1,6%, jsou například státy Česko s 5,1% nebo Maďarsko, Německo či Slovensko), tak i na hrubé přidané hodnotě vztažené na výkonnost zpraco- vatelského průmyslu (CZ-NACE C), jehož je oddíl Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů (CZ-NACE 29) součástí. Samotná hrubá přidaná hod- nota reflektuje souhrnnou výkonnost odvětví, a je tak „čistým“ ukazatelem výkonnosti ekonomiky. Na přidanou hodnotu se můžeme dívat i jako na rozdíl mezi produkcí a mezispotřebou. Tab. 1.11: Podíl hrubé přidané hodnoty (HPH) automobilového průmyslu na HDP a HPH zpracovatelského průmyslu v EU (2018)

HPH automotive/ HDP

HPH automotive/ HPH zpracovatelský průmysl

Stát

Česko

4,7% 4,2% 3,8% 3,7% 2,5% 2,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6%

20,7% 20,7% 20,0% 19,7% 13,2% 17,4%

Německo* Slovensko Maďarsko Rumunsko Švédsko* Slovinsko

8,0%

EU*

11,4%

Polsko*

9,0% 8,9% 5,9% 9,0% 5,7%

Španělsko

Itálie*

Spojené království**

Francie

Zdroj: Eurostat; * data za rok 2017, ** data za rok 2016 Za celou EU podíl hrubé přidané hodnoty na HDP za posledních 10 let vzrostl sice jen mírně, ale u některých států, Česko nevyjímaje, tento nárůst činil i několik procentních bodů (a je potřeba zmínit, že proběhla hospodářská krize, která se na eko- nomikách a automobilovém průmyslu jako takovém velmi podepsala). U zmiňovaného Česka tak došlo v roce 2009 k poklesu a v letech 2012 a 2013 ke stagnaci růstu vývoje podílu hrubé přidané hodnoty automotive na HDP, aby se opět dala na rostoucí trajek- torii. Mezi roky 2008 a 2016 si připsala 1,5 procentního bodu, což z dostupných dat je nejvíce v EU. Obdobná situace byla i u vývoje podílu hrubé přidané hodnoty auto- motive na hrubé přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu. Ač hrubá přidaná hod- nota automobilového průmyslu v absolutní hodnotě ve většině států EU v letech 2017 i 2018 rostla, vyjádřeno k HDP či zpracovatelskému průmyslu však relativně klesala. Je to i z důvodů vyčerpání produkčních možností růstu automobilového průmyslu a rych- lejšímu růstu ostatních odvětví vzhledem k dobré výkonnosti jednotlivých ekonomik.

37

Made with FlippingBook HTML5