ŠAVŠ Studie 2020

3. KLÍČOVÉ CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OČIMA LÍDRŮ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Poslední desetiletí je udržitelný rozvoj klíčovou strategií, využívanou globálními lídry všech průmyslových odvětví. Naplňování této strategie společnosti pravidelně zve- řejňují, např. formou tzv. zpráv udržitelnosti (sustainability reports). V nich definují své klíčové oblasti udržitelného rozvoje, vymezují pro ně strategické cíle a aktivity a prová- dějí hodnocení jejich plnění. Udržitelný rozvoj byl vymezen zprávou „Naše společná budoucnost“ (zprávou Brundtlandové), vydanou v roce 1987 Světovou komisí pro životní prostředí a rozvoj (komisí Brundtlandové) (WCED, 1987). Uvedená zpráva definuje udržitelný rozvoj jako „vývoj, který splňuje potřeby současnosti, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby“. Zpráva představila tři základní dimenze udr- žitelnosti: hospodářský růst, ochranu životního prostředí a sociální rovnost. Tento pří- stup byl rozvinut Elkingtonem (1998) do podoby konceptu Triple Bottom Line (TBL). Tento koncept se pokouší klást na tři výše uvedené dimenze stejnou váhu, díky čemuž může být považován za integrační teorii udržitelnosti (Das, 2017). Uvedené přístupy se zabývají udržitelností z makroekonomické perspektivy. Pro účely studie byl aplikován mikroekonomický pohled a definice Sikdara (2003): „Udržitelnost je rozumná rovno- váha mezi ekonomickým rozvojem, ochranou životního prostředí a sociální rovností“. Koncept udržitelnosti se stává klíčovou strategií rovněž pro velký počet společ- ností z automobilového průmyslu. V současné době tyto společnosti reportují svou udržitelnou výkonnost ve zprávách udržitelnosti v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) navrženou OSN. Cíle udržitelného rozvoje (SDG, Sustainable Development Goals) přijaté všemi členskými státy OSN v roce 2015 jsou jedním z klíčových prvků tohoto plánu. Předmětem studie je analýza preferencí SDG v automobilovém průmyslu. Cílem je identifikovat ty SDG, které považuje automobilový průmysl za nejdůležitější pro svůj, ale i celosvětový udrži- telný rozvoj. Studie zkoumá, jak se tyto preference liší na různých kontinentech. 3.1 Metodika výzkumu Problém, při kterém jsou analyzovány podobnosti vzorců chování, je obvykle ře- šen pomocí metod shlukové analýzy (viz Li, 2006; Aggarwal, 2014). V tomto případě však jde o specifickou situaci, kdy má být realizováno hodnocení na úrovni kontinen- tů (nikoli společností), a proto není k aplikaci uvedených metod dostatek pozorová- ní (hodnotí se pouze čtyři kontinenty). Proto byla k posouzení podobností a rozdílů v preferencích SDG vybrána jedna z obecných multikriteriálních rozhodovacích metod – metoda PROMETHEE a z ní vycházející GAIA analýza. 3.1.1 Cíle udržitelného rozvoje Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 zahrnuje 17 hlavních cílů udržitelného roz- voje (které zahrnují celkem 169 dílčích cílů), které představují výzvu pro všechny země k podpoře prosperity a ochraně životního prostředí (United Nations, 2020):

93

Made with FlippingBook HTML5