ŠAVŠ Studie 2021 (5)

byl by vektor tohoto kritéria v GAIA rovině zobrazen jako pouhý bod v po- čátku soustavy souřadnic. • Čím leží vektory dvou kritérií blíže sebe, tím více lze předpokládat, že vari- anta bude mít podobnou výkonnost dle obou těchto kritérií (dle obrázku 4.2 platí, že varianty V 1 a V 2 mají výborné výkonnosti dle jak C 1 , tak i C 2 ). Na- opak, pokud je varianta výborně hodnocená podle C 4 , pak lze očekávat, že bude mít špatnou výkonnost podle C 5 (jako tomu je u V 3 ), a naopak (jako tomu je u V 4 ). V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že GAIA rovina představuje pouze projekci modelovaného problému, a tedy zjednodušení. Je tedy možné, že se touto projekcí ztratí významná část informace. Brans a De Smet (2016) považují za dostatečně kvalitní vý- stup, který zobrazí alespoň 80% z původní informace. V této studii bylo použito pro zobrazení GAIA roviny a pro výpočet její kvality software Visual PROMETHEE. Jako kritéria bylo do modelu zahrnuto 17 SDG a hod- noceny byly kombinace zkoumaných dvou faktorů, tj. kontinentů a ekonomiky zemí. Obr. 4.2: GAIA rovina problému s 5 kritérii a 4 variantami

Zdroj: Vlastní zpracování

121

Made with FlippingBook Annual report maker