ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 4.3: GAIA rovina zkoumaného problému

Zdroj: Vlastní zpracování K detailnímu vyhodnocení podobnosti preferencí SDG zkoumaných variant na- bízí software Visual PROMETHEE tzv. akční profily, které vycházejí z GAIA roviny. Akční profil je představován sloupcovým grafem, kde na vodorovné ose jsou znázorněny jednotlivé SDG a na svislé ose hodnoty jejich monokriteriálního toku ϕ j (i) , kolísají- cí v intervalu 〈-1; 1〉 . Pokud je hodnota monokriteriálního toku záporná, společnosti z dané varianty mají tendenci naplňovat příslušný SDG méně často než společnosti ze všech ostatních variant a naopak. Z akčního profilu lze určit rovněž pořadí v preferen- cích SDG. Za prahové hodnoty pro posuzování úrovně preferencí SDG byly stanoveny ϕ j ( i ) = -0,2 a ϕ j ( i ) = 0,2. Pro africké rozvojové ekonomiky je akční profil uveden na obrázku 4.4. Z něho vyplývá, že ve srovnání s ostatními variantami se společnosti z afrických rozvojových ekonomik jednoznačně častěji hlásí ( ϕ j ( i ) ≥ 0,2) k SDG 16 Mír, spravedlnost a silné in- stituce. Naopak, výrazně méně často ( ϕ j ( i )≤ -0,2) se hlásí k následující početné skupině SDG: 9 Průmysl, inovace a infrastruktura, 17 Partnerství ke splnění cílů, 2 Konec hla- du, 14 Život ve vodě, 11 Udržitelná města a obce, 10 Méně nerovností, 5 Rovnost mužů a žen, 3 Zdraví a kvalitní život, 4 Kvalitní vzdělání a 7 Dostupné a čisté energie. Zde je však nutné zdůraznit, že jde o variantu s nejnižším počtem společností, a tedy nízkou statistickou významností dosažených výsledků.

127

Made with FlippingBook Annual report maker