ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 4.8: Akční profil asijských rozvinutých ekonomik

Zdroj: Vlastní zpracování Konečně, akční profil evropských rozvinutých ekonomik je uveden na obrázku 4.9. Ve srovnání se všemi ostatními společnostmi ekonomik, společnosti evropských rozvi- nutých ekonomik výrazněji nepreferují žádný SDG (obdobně jako americké společ- nosti). Mnohem méně častěji se však hlásí ke třem SDG: 15 Život na souši, 1 Konec chudoby a 16 Mír, spravedlnost a silné instituce. Obr. 4.9 Akční profil evropských rozvinutých společností

Zdroj: Vlastní zpracování

131

Made with FlippingBook Annual report maker