ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 4.4: Syntéza získaných výsledků

Zdroj: Vlastní zpracování Z tabulky 4.4 je patrné, že asijské rozvinuté země, v souboru vstupních dat před- stavované japonskými společnostmi, mají diametrálně odlišné preference. Japonské spo- lečnosti se hlásí v převážné většině případů ke všem SDG, čímž se jasně odlišují od všech ostatních společností. Další ekonomikou, která se poměrně výrazně odlišuje od ostatních ekonomik, je africká rozvojová ekonomika. Zkoumané společnosti se hlásí jen sporadicky k poměrně velkému počtu SDG (konkrétně jde o 9 cílů). Touto skutečností se současně významně odlišují od zbývajících ekonomik. Překvapivé je, že mezi tyto SDG patří oblasti sužu- jící africký kontinent, tj. chudoba, hlad a nedostatek vody. Na druhé straně, africké společnosti výrazně preferují SDG 16 Mír, spravedlnost, silné instituce, opět na rozdíl od drtivé většiny ostatních zkoumaných společností (vyjma japonských). Tyto rozporu- plné výsledky lze přičíst statisticky málo významnému vzorku zkoumaných společností.

133

Made with FlippingBook Annual report maker