ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Význam automobilového průmyslu pro Evropskou unii (EU27) je důležitý i z po- hledu trhu práce a počtu firem navázaných na automotive, kterých je něco kolem 17 tisíc. Počet přímo zaměstnaných osob v automobilovém průmyslu v Evropské unii v posledních letech průběžně roste a dosahuje zhruba 2,5 miliónu, což představuje zhruba 9% zaměst- nanosti zpracovatelského průmyslu. Ne ve všech členských státech je však vývoj stejný. U některých tradičních automobilových velmocí docházelo před několika lety k význam- nému poklesu jak v počtu firem, tak i zaměstnanosti (Francie, Itálie, Španělsko). Mezi roky 2018 a 2019 však i díky růstu jednotlivých ekonomik a zvyšující se spotřebě rostl počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu u všech významnějších států/producentů. Obr. 1.18: Počet firem ‒ Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů

Zdroj: Eurostat - Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers NACE rev.2 C29; data Německo 2018 (místo 2019) Automobilový průmysl v některých členských státech Evropské unie představuje významného zaměstnavatele a součást celého hospodářství. Pro Česko, Slovensko, Polsko, či Rumunsko docházelo k nárůstu jak co do počtu firem, vyrobených automobilů, tak i počtem zaměstnaných lidí v automobilovém průmyslu. V těchto státech narostly počty zaměstnanců jak absolutně, tak se i relativně zvýšila zaměstnanost v automotive na celkové zaměstnanosti. Jak docházelo k postupnému oživení ekonomiky po hospodářské krizi, odráželo se to i v růstu mzdové hladiny, a tedy nákladů práce na zaměstnance v automo- bilovém průmyslu. Koronavirová krize se sice velmi projevila v propadu výroby osobních aut z důvodů restrikcí a omezení výroby v mnoha státech. Na zaměstnanost to však tak velký vliv nemělo i z důvodů přijatých vládních opatření a snah jednotlivých automobilek udržet si své zaměstnance. K propouštění často nedocházelo i z důvodu určité „dočasnosti“ zastavení výroby. Firmy by pak při opětovném nastartování výroby a ekonomik jen s ob- tížemi sháněly pracovníky, protože míra nezaměstnanosti se v členských státech EU před vypuknutím pandemie pohybovala na nízkých úrovních.

25

Made with FlippingBook Annual report maker