ŠAVŠ Studie 2019

Výsledek hospodaření Celkový výsledek hospodaření automobilového průmyslu dosáhl rekordní úrovně v roce 2015, kde se dostal na 64,7 mld. Kč. V roce 2016 následoval osmiprocentní pokles, který v roce 2017 vystřídal opět růst na 61,8 mld. Kč. To představovalo 25,7% výsledku hospodaření celého zpracovatelského průmyslu v ČR (241 mld. Kč). Ze dvou třetin se na výsledku hospodaření automobilového průmyslu podíleli koneční výrobci motorových vozidel, 34% připadalo na výrobce dílů a příslušenství. Obr. 2.19: Výsledek hospodaření za účetní období (mil. Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ Ze srovnání rentability tržeb (podílu výsledku hospodaření a tržeb v daném roce) plyne, že koneční výrobci vozidel (automobilky) mají vyšší rentabilitu (marže u svých vý- robků), než je tomu u výrobců dílů a příslušenství (dodavatelů automobilek). Odpovídá to stavu, kdy ačkoli mají automobilky nižší souhrnné tržby než dodavatelé, tak mají vyšší celkový zisk (viz grafy výše). V roce 2017 dosáhla rentabilita tržeb konečných vý- robců vozidel 6,7%, výrobců dílů a příslušenství pouhá 3,0%. V celém zpracovatelském průmyslu činila v roce 2017 rentabilita tržeb 5,1%. Nejvyšší hodnotu vykázala výroba chemických látek a přípravků (10,9 %), nejnižší výroba počítačů (1,0 %).

101

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online