ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 3.2: Vyhledávací strategie základní datové sestavy podniků se sídlem v EU z databáze Amadeus

Těchto 7 479 podniků vygenerovalo v roce 2016 celkové tržby ve výši 1403107425 tis. EUR a v roce 2017 pak 1 295 820 554 tis. EUR. I v případě agregovaného pohledu na au- tomobilový průmysl 28 zemí Evropské unie platí, že čtyři největší podniky v odvětví generují téměř polovinu tržeb (44,44% tržeb roku 2016). V tomto případě se jedná o společnosti Volkswagen Aktiengesellschaft, Daimler AG, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft a Robert Bosch Gesellschaft Mit Beschränkter Haftung (resp. Audi Aktiengesellschaft v roce 2017). Aby byla datová sestava podniků se sídlem v EU srov- natelná s výše specifikovanou datovou sestavou podniků se sídlem v České republice, byla pro účely poměrové analýzy (kapitola 3.2.1) i tato základní datová sestava zredu- kována na podniky, jejichž tržby v roce 2016 převyšovaly 10 000 tis. EUR. Z šetření tak bylo vynecháno 5 090 podniků s tržbami 0–10 000 tis. EUR. Celková váha těchto podniků v základní datové sestavě je přitom relativně nízká – suma tržeb za rok 2016 činí 10 719 815 tis. EUR, což je pouze 0,76% celkového objemu tržeb (viz následující tabulka 3.2). Finální datová sestava tedy čítá 2389 podniků , z jejichž informačního obsahu byly vygenerovány hodnoty vybraných položek účetních výkazů za období let 2014 – 2017. Je nutno podotknout, že i po odstranění těchto podniků zůstává statistic- ký soubor značně variabilní, o čemž svědčí extrémní hodnoty aritmetického průměru a směrodatné odchylky u jednotlivých poměrových ukazatelů.

116

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online