ŠAVŠ Studie 2019

– Deset největších podniků dle tržeb roku 2016 v odvětví 27 – Manufacture of electrical equipment se sídlem v 28 zemích EU – Deset největších podniků dle tržeb roku 2016 v odvětví 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply se sídlem v České republice – Deset největších podniků dle tržeb roku 2016 v odvětví 35 – Electricity, gas, steam and air conditioning supply se sídlem v 28 zemích EU – Deset největších podniků dle tržeb roku 2016 v 61 – Telecommunications se sídlem v České republice – Deset největších podniků dle tržeb roku 2016 v 61 – Telecommunications se sídlem v 28 zemích EU Struktura všech datových sestav byla totožná. Jednalo se o takové položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty v tisících EUR, které tvoří základní kvantitativní informační podklad pro účely analýzy poměrových ukazatelů a generátorů hodnoty a pro účely ex ante kvantifikace tržní přidané hodnoty. Následující Tab. 3.3 obsahuje terminologický převodník účetních dat, která jsou obsahem jednotlivých datových sestav. Tab. 3.3: Převodník použitých položek finančních výkazů dle databáze Amadeus pro účely analýz prováděných v této kapitole studie Označení položky rozvahy/výkazu zisku a ztráty dle databáze Amadeus Česko jazyčný ekvivalent pro účely analýzy poměrových ukazatelů a tvorby hodnoty

Fixed assets Current assets

Stálá aktiva (dlouhodobý majetek)

Oběžná aktiva

Stock

Zásoby

Debtors

Pohledávky

Cash & cash equivalent Shareholders funds Non-current liabilities

Krátkodobý finanční majetek

Vlastní kapitál

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

Current liabilities

Loans

Krátkodobé úročené závazky

Operating revenue (Turnover)

Tržby celkem

Operating P/L [=EBIT]

Provozní výsledek hospodaření

P/L before tax P/L after tax Interest paid

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

Nákladové úroky Výhodou datových sestav z databáze Amadeus je jejich unifikovaná struktura, kte- rá umožňuje snadnou zpracovatelnost z hlediska technického. To však nijak nevylučuje problematickou kvalitu dat pro stanovený účel šetření (např. je zcela ignorován rozdíl mezi odlišným přístupem ke způsobu vykazování účetních informací v závislosti na po- užitém standardu účetního výkaznictví – i základní dataset podniků se sídlem v České republice je touto skutečností dotčen, když jsou na roveň stavěny výsledky podniků,

118

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online