ŠAVŠ Studie 2019

vazky). Položky aktiv by měly být při výpočtu čistých operačních aktiv pře- ceněny na reálnou hodnotu, a navíc by měla být do hodnoty NOA započtena všechna identifikovatelná aktiva, která nejsou z různých důvodů vykazována v účetnictví (např. značka či know how). Položky, které neslouží k hlavnímu provozu daného podniku (tzv. core business ) je u tohoto podniku možno pova- žovat za provozně nepotřebné (neoperativní) a z hodnoty čistých operačních aktiv je třeba je vyloučit. 2) Provozně nutný investovaný kapitál, který tvoří upravený vlastní kapitál a úročené cizí zdroje. Upravený vlastní kapitál by měl zohledňovat všechny úpravy, které byly provedeny při vyčíslování čistých operačních aktiv. Při- tom pokud je postupováno správně, tak je investovaný kapitál roven čistým operačním aktivům. 3) Výsledek hospodaření generovaný provozně nutným investovaným kapitá- lem, který nelze ztotožňovat s provozním výsledkem hospodaření vykazo- vaným v účetnictví (obzvláště pak v účetnictví sestaveném dle ČÚS). Ma- řík a kol. (2018b) zavádí pojem korigovaný provozní výsledek hospodaření (KPVH), který je možno převzít z výkazu zisku a ztráty sestaveného dle ČÚS s tím, že je třeba provést následující úpravy: – Z provozního výsledku hospodaření by měly být vyřazeny tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a náklady na tento prodaný majetek. – KPVH by neměl obsahovat žádné mimořádné položky a jednorázové položky, které se nebudou pravidelně opakovat (např. aktivace, dary, po- kuty a úroky z prodlení, penále, manka a škody). – Z provozního výsledku hospodaření je třeba vyloučit výnosy a náklady, které souvisejí s provozně nenutným majetkem, jímž se rozumí majetek, který se základním byznysem vůbec nesouvisí nebo je v podniku ve větší míře, než je nezbytně nutné (například některé budovy, které nejsou vyu- žívány k provozní činnosti a jsou pouze pronajímány, přičemž výnosem, který nepatří do KPVH, v tomto případě bude inkasované nájemné). Je nutno podotknout, že v rámci výpočtů v kapitole 2.4 nebyla celá řada úprav provedena, a to proto, že pro tyto účely absentovaly v databázi Amadeus potřebné údaje. U zkoumaných podniků proto nebyla kvantifikována žádná neprovozní aktiva, čistá operační aktiva (NOA) nebyla navýšena o hodnotu žádných rozvahově nevykazovaných identifikovatelných aktiv a korigovaný provozní výsledek hospodaření (KPVH) byl zto- tožněn s provozním výsledkem hospodaření označovaným v databázi Amadeus jako EBIT. Korigovaný provozní výsledek hospodaření po zdanění pak byl stanoven jako součin zisku EBIT a dopočteného daňového břemene (výsledek hospodaření před zda- něním/výsledek hospodaření po zdanění). Pro účely výnosového ocenění v této kapitole studie byly zvoleny dvě vzájemně se podporující metody, a to metoda diskontovaného volného cash flow (DCF) a metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA). Základem metody diskontovaného volného cash flow je aktualizace budou- cích volných peněžních toků k datu ocenění. Schéma výpočtu volného peněžního toku na základě metody DCF entity je následující:

121

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online