ŠAVŠ Studie 2019

+ + +

Korigovaný provozní výsledek hospodaření po zdanění (KPVH po zdanění)

Odpisy

Ostatní náklady započtené v KPVH , které nejsou výdaji v běžném období

- -

Investice do upraveného provozně nutného pracovního kapitálu Investice do upraveného provozně nutného dlouhodobého majetku (brutto)

= Volný peněžní tok podniku („FCFF“) Propočtem současné hodnoty FCFF je určen odhad hodnoty celého podniku (hod- nota brutto, hodnota entity) včetně zadlužení. Odečtením tržní hodnoty úročených cizích zdrojů k datu ocenění je pak určen odhad hodnoty vlastního kapitálu oceňovaného podni- ku. Vazbu mezi tvorbou hodnoty a jejími jednotlivými finačními generátory ( value drivers ) optikou metody diskontovaného volného cash flow znázorňuje následující Obr. 3.3. Obr. 3.3: Klíčové finanční generátory tvorby hodnoty podniku optikou výnosové metody diskontovaného volného cash flow

Zdroj: Rappaport (1999) in Mařík a kol. (2018b, s. 60) V rámci metody ekonomické přidané hodnoty je na generování výnosové hod- noty podniku nahlíženo poněkud odlišným způsobem. Vychází se z předpokladu, že k datu ocenění lze identifikovat kapitál dosud vložený vlastníky a věřiteli. Aby byla zjiš- těna hodnota podniku jako celku, je nutno k datu ocenění k hodnotě dosud vloženého kapitálu přičíst v budoucí operační nadzisky. Ty reprezentuje ukazatel EVA ( economic value added ) neboli čistý výnos z provozní činnosti podniku snížený o náklady kapitálu. Základní obecná podoba vzorce pro výpočet EVA je tato:

122

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online